Funkcja do sprawdzania sprawdzania poprawności

Czasem możemy chcieć sprawdzić czy w danej komórce ustawiono sprawdzanie poprawności (walidację), np. aby jej nie popsuć wklejaniem
Poniżej funkcja logiczna, która to sprawdza

Function JestSprawdzaniePoprawnosci(KomSprawdzania As Range) As Boolean
  Dim Typ As Long
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  Typ = KomSprawdzania.Validation.Type
  JestSprawdzaniePoprawnosci = True
  Exit Function
 
Obsluga:
  JestSprawdzaniePoprawnosci = False
 
End Function

Usuwanie niedozwolonych znaków w nazwie pliku

Jest to oczywiście nawiązanie do napisanej wcześniej funkcji sprawdzającej czy takie znaki występują (dostępna tutaj). Tym razem wersja konwertująca niedozwolony znak na podkreślenie, bez żadnych komunikatów, wygodna do użycia w pętli itp.

Function SkonwertowanaNazwaPliku(SprawdzanaNazwa As String) As String
  Dim tbl As Variant
  Dim NrZn As Long
  Dim Dlugosc As Long
  Dim Znak As String * 1
  Dim tblZnak As Variant
  Dim NiedozwolonyZnak As Boolean
 
  tbl = Array("#", "%", "&", "*", ":", "<", ">", "?", "/", "\", "{", "|", "}")
  Dlugosc = Len(SprawdzanaNazwa)
  For NrZn = 1 To Dlugosc
    Znak = Mid(SprawdzanaNazwa, NrZn, 1)
    NiedozwolonyZnak = False
    For Each tblZnak In tbl
      If tblZnak = Znak Then
        NiedozwolonyZnak = True
        Exit For
      End If
    Next
    If NiedozwolonyZnak Then
      SkonwertowanaNazwaPliku = SkonwertowanaNazwaPliku & "_"
    Else
      SkonwertowanaNazwaPliku = SkonwertowanaNazwaPliku & Znak
    End If
  Next
End Function

Warunkowe usuwanie wierszy

Spory kawałek kodu jak na tak prosty w sumie problem a to dlatego, że aplikacja sprawdza sobie najpierw czy ma z czym pracować i na dodatek robi kopię skasowanych wierszy

Option Explicit
 
Public Const WERSJA = "Warunkowe usuwanie wierszy v.1.0 (Akademia-VBA.pl)"
Public Const KOL_SPRAWDZANA As Long = 3
'
' Usuwa wiersz zakresu z nagłówkami gdy w kolumnie 3 jest pusto
' Usunięte wiersze zapisuje na wszelki w dodatkowym arkuszu
' Wcześniej aplikacja sprawdza, czy są dane
' i czy użytkownik ustawił w nich komórkę aktywną
'
 
Sub WarunkoweUsuwanieWierszy()
  Dim Zakres As Range
  Dim LW As Long, W As Long
  Dim Wiersz As Range
  Dim x As Long
  Dim ArkUsuwanychWierszy As Worksheet
  Dim Naglowki As Range
 
  If NienormalnyArkusz Then Exit Sub
  If NienormalneOkno Then Exit Sub
  If BrakZakresu Then Exit Sub
 
  Set Zakres = ActiveCell.CurrentRegion
  Set Naglowki = Zakres.Rows(1)
  Set ArkUsuwanychWierszy = Sheets.Add()
  ArkUsuwanychWierszy.Name = "Skasowane" & StempelCzasowy
  Naglowki.Copy ArkUsuwanychWierszy.Range("A1")
 
  LW = Zakres.Rows.Count
 
  For W = LW To 2 Step -1
    Application.StatusBar = "Analiza wiersza " & W
 
    If Len(Zakres.Cells(W, KOL_SPRAWDZANA)) = 0 Then 'czyli gdy pusto
      x = x + 1
      Set Wiersz = Zakres.Rows(W)
      Wiersz.Copy ArkUsuwanychWierszy.Cells(x + 1, 1)
      Wiersz.Delete
    End If
  Next
  ArkUsuwanychWierszy.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
  Application.StatusBar = False
  MsgBox "Poczatkowa liczba wierszy: " & LW & vbNewLine & _
      "Liczba wierszy usuniętych: " & x & vbNewLine & _
      "Pozostało wierszy: " & LW - x, vbInformation, WERSJA
End Sub
 
Private Function NienormalnyArkusz() As Boolean
  If ActiveSheet.Type <> xlWorksheet Then
    MsgBox "Ustaw się w arkuszu danych!", vbExclamation, WERSJA
    NienormalnyArkusz = True
  End If
End Function
 
Private Function NienormalneOkno() As Boolean
  If ActiveWindow.Type <> xlWorkbook Then
    MsgBox "Ustaw się w oknie danych!", vbExclamation, WERSJA
    NienormalneOkno = True
  End If
End Function
 
Private Function BrakZakresu() As Boolean
  If Len(ActiveCell) = 0 Then
    MsgBox "Ustaw się w niepustej komórce zakresu danych!", vbExclamation, WERSJA
    BrakZakresu = True
  End If
End Function
 
Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
End Function

Odświeżanie nazwanych zakresów

Często pojawiającym się problemem jest zmiana zakresów nazwanych zakresów 🙂
Poniższy kod dopasuje nowe zakresy do ich nazw. Opieramy się na założeniu, że zakresy nie sąsiadują bezpośrednio z innymi danymi

Sub AktualizujNazwy()
  Dim Nazwa As Name
  For Each Nazwa In Names
    Nazwa.RefersToRange.CurrentRegion.Name = Nazwa.Name
  Next
End Sub

Transpozycja części kolumn zakresu

Dzisiaj spory kawałek kodu. Aplikacja „Transpozycja części kolumn” naprawia błąd projektu tabelki, w której występuje grupa kolumn (np kolejne miesiące są nagłówkami kolumn). Zamienia ona te kolumny na dwie: Nagłówek i Wartość, odpowiednio wydłużając tabelkę przyległymi danymi. Taka tabelka dużo lepiej nadaje się do analizy…
Udanej transpozycji życzę 🙂

Option Explicit
 
Sub TranspozycjaCzesciKolumn()
 
  ' funkcjonalność:
  ' ===============
  ' Aplikacja zamienia zaznaczony zakres
  ' grupy kolumn w dwie kolumny - nagłówek i wartość,
  ' powtarzając dane przyległe
  ' dla każdego dokładanego wiersza.
  ' Wynik umieści w nowym arkuszu.
 
  ' założenia:
  ' ==========
  ' - zakres do transpozycji to końcowe kolumny tabeli
  '  wraz z nagłówkami (ma nagłówki!)
  ' - nazwy nagłówków kolumn docelowych
  '  to stałe NAGLOWEK i WARTOSC
  '  (można sobie zmienić ich wartość)
  ' - nie sprawdzamy, czy wynik zmieści się w arkuszu
 
  Const WERSJA As String = "Transpozycja części kolumn v.1.0 (Akademia-VBA.pl)"
  Const NAGLOWEK As String = "NAGŁÓWEK"
  Const WARTOSC As String = "WARTOŚĆ"
 
  Dim NazwaKolumny As String
  Dim ZakresTranspozycji As Range
  Dim ZakresPowtarzany As Range
  Dim ZakresCalkowity As Range
  Dim LW As Long, LK As Long, RoznicaK As Long, K As Long
  Dim LW_Wart As Long, W As Long
  Dim Ark As Worksheet
  Dim ZakresPowtarzany_BN As Range
  Dim KomNaglowkowa As Range, ZakresWartosci As Range
  Dim PoczNaglowki As Range, PoczWartosci As Range
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  Set ZakresTranspozycji = Application.InputBox( _
    Prompt:="Podaj zakres kolumn do transpozycji (z nagłówkami)", _
    Title:=WERSJA, _
    Type:=8)
  LW = ZakresTranspozycji.Rows.Count
  LK = ZakresTranspozycji.Columns.Count
  Set ZakresCalkowity = ZakresTranspozycji.CurrentRegion
  RoznicaK = ZakresCalkowity.Columns.Count - LK
  Set ZakresPowtarzany = _
    ZakresCalkowity.Resize(LW, RoznicaK)
  ZakresPowtarzany.Interior.ColorIndex = 34
  ZakresTranspozycji.Interior.ColorIndex = 36
  Set Ark = Sheets.Add()
  Ark.Name = "Transpozycja" & StempelCzasowy
  ZakresPowtarzany.Copy Ark.Range("A1")
  Set ZakresPowtarzany_BN = _
    ZakresBezNaglowka(Ark.Range("A1").CurrentRegion)
  ZakresPowtarzany_BN.Interior.ColorIndex = 37
  LW_Wart = ZakresPowtarzany_BN.Rows.Count
  Set PoczNaglowki = Ark.Cells(1, RoznicaK + 1)
  PoczNaglowki = NAGLOWEK
  Set PoczWartosci = Ark.Cells(1, RoznicaK + 2)
  PoczWartosci = WARTOSC
  For K = 1 To LK
    Set KomNaglowkowa = ZakresTranspozycji.Cells(1, K)
    Set ZakresWartosci = _
      ZakresBezNaglowka(ZakresTranspozycji.Columns(K))
    For W = 1 To LW_Wart
      KomNaglowkowa.Copy PoczNaglowki.Offset(W, 0)
    Next
    Set PoczNaglowki = PoczNaglowki.Offset(LW_Wart, 0)
    ZakresWartosci.Copy PoczWartosci.Offset(1, 0)
    Set PoczWartosci = PoczWartosci.Offset(LW_Wart, 0)
    If K = LK Then Exit For
    ZakresPowtarzany_BN.Copy _
      ZakresPowtarzany_BN.Offset(LW_Wart * K, 0)
  Next
 
  Exit Sub
Obsluga:
  If Err = 424 Then
    MsgBox "Należy zaznaczyć zakres kolumn do transpozycji", _
      vbExclamation, WERSJA
  Else
    MsgBox Err.Description, vbCritical, WERSJA
  End If
End Sub
 
Function ZakresBezNaglowka(Zakres As Range) As Excel.Range
 
  Dim LW As Long, LK As Long
 
  LW = Zakres.Rows.Count
  LK = Zakres.Columns.Count
  Set ZakresBezNaglowka = _
    Range(Zakres.Cells(2, 1), Zakres.Cells(LW, LK))
 
End Function
 
Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
End Function

Jak z VBA wywołać okno dialogowe do pobrania nazwy pliku od użytkownika

Pod Excelem można to zrobić na dwa sposoby:
Korzystając z biblioteki Office (funkcja bardzo podobna do WskazFolder):

Function WskazPlik(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
    WskazPlik = Okno.SelectedItems(1)
  End If
End Function

Lub korzystając z metody Excela:

Function WskazPlik_MetodaExcel() As String
  WskazPlik_MetodaExcel = Excel.Application.GetOpenFilename()
End Function

Pierwsza funkcja jest nieco bardziej skomplikowana ale bardziej uniwersalna, druga jest skrajnie prosta i nie wymaga niczego poza Excelem. Oczywiście obie można rozbudować o możliwość filtrowania plików…

W komentarzach znajduje się dyskusja na temat konstrukcji wiążącej With..End With

Jak zacząć programowanie w VBA w Excelu?

Trzeba zacząć od dodania do Wstążki karty Deweloper. Karta Plik, zwana też dla zmylenia przeciwnika widokiem Backstage, pozwala oczywiście zarządzać plikiem (zapisywanie, drukowanie, właściwości itp.). Znajdziemy tu także opcje Excela. I właśnie te opcje nas teraz interesują.
Po wejściu w Opcje wybieramy Dostosowywanie Wstążki i zaptaszamy wybór karty Deweloper. Po zatwierdzeniu możemy obejrzeć nowo dodaną kartę, a na niej stare dobre przyciski ze starego dobrego paska Visual Basic (i komu on przeszkadzał?).

Tu przede wszystkim interesujemy się Bezpieczeństwem Makr, które w zdecydowanej większości przypadków powinniśmy zostawić w domyślnej opcji – Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie (dawny średni poziom zabezpieczeń). Pozwoli nam to na podjęcie decyzji czy włączyć makra po otwarciu pliku je zawierającego.

Kolejny ruch to zapisanie pliku jako Skoroszyt programu Excel z obsługą makr, bo tylko w takim typie pliku możemy zapisać kod pod Excelem 2007/2019. I to z grubsza tyle, możemy sobie teraz nagrać i edytować jakieś makro, czyli procedurę publiczną VBA. Możemy też napisać jakąś własną funkcję publiczną i używać jej jak funkcji wbudowanej Excela. Co bardziej ambitni mogą oprogramować zdarzenia skoroszytu czy arkusza a najbardziej wytrwali mogą nawet zaprojektować i oprogramować własny formularz. Powodzenia!
Jeszcze jedna uwaga. Gdyby przyszło nam do głowy rozpowszechniać kod w postaci szablonu musimy pamiętać aby zapisać plik jako Szablon programu Excel z obsługą makr

Odwieczny problem: Funkcja Slownie

Jak na razie to największy kawałek kodu na tej stronie. Funkcja Slownie, czyli zamieniająca kwotę na jej słowny odpowiednik nie jest dostępna w Excelu ani w żadnej innej aplikacji Microsoft Office (o ile mi wiadomo).

I tu korekta (jak sądzę). W komentarzu pod tym artykułem znajduje się funkcja działająca w SQL Server Reporting Services. Komentarz autorstwa Pana Adama.

Oczywiście w Sieci można znaleźć wiele przykładów jej implementacji ale cóż warta byłaby strona o VBA, gdyby jej tu nie można było znaleźć. Wszelkie wytknięte błędy i konstruktywne uwagi krytyczne będą mile widziane (dwa błędy już zostały wykryte i poprawione). Funkcja korzysta z dwóch pomocniczych funkcji prywatnych, bez których nie będzie działać. Oto kod:

 
Option Explicit
 
Function Slownie(Kwota As Variant) As String
  '==================================
  ' UWAGA! Funkcja wymaga obu funkcji
  ' prywatnych zamieszczonych poniżej
  '==================================
 
  Const WERSJA As String = _
    "Funkcja Słownie v.1.02 (Akademia-VBA.pl)"
 
  Dim Opis(19) As String
  Dim DziesOpis(2 To 10) As String
  Dim SetOpis(1 To 9) As String
 
  Dim Zlotowki As String
  Dim Grosze As String
 
  Dim TrojkaZl As String
  Dim TrojkaTys As String
  Dim TrojkaMln As String
 
  Dim wynikGrosze As String
  Dim wynikZlote As String
  Dim Ujemna As Boolean
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  'sprawdzenie czy puste
  If IsNull(Kwota) Or IsEmpty(Kwota) Then
    Slownie = "# Brak kwoty!"
    Exit Function
  End If
 
  'sprawdzenie czy liczba
  If Not IsNumeric(Kwota) Then
    Slownie = "# Nieprawidłowy typ wartości!"
    Exit Function
  End If
 
  'gdy ujemna
  If Kwota < 0 Then
    Ujemna = True
    Kwota = -Kwota
  End If
 
  'konwersja na stringi
  Zlotowki = CStr(Int(Kwota))
  Grosze = CStr(Kwota - Int(Kwota))
 
  'sprawdzenie, czy nie za duża, max 99 mln
  If Len(Zlotowki) > 9 Then
    Slownie = "# Kwota za duża, max 999 mln!"
    Exit Function
  End If
 
  'ewentualne zaokrąglenie do 2 msc po przecinku
  'tu drobna poprawka stąd wersja 1.01
  'było ...= CStr(Round(CDbl(Grosze) * 100, 2))
  If Len(Grosze) > 2 Then
    Grosze = CStr(Round(CDbl(Grosze), 2) * 100)
  End If
 
  'kod zasadniczy
  '==============
  Select Case Len(Zlotowki)
  Case 1 To 3
    wynikZlote = Trojka(Zlotowki) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(Zlotowki), "zł", False)
  Case 4 To 6
    TrojkaZl = Right(Zlotowki, 3)
    TrojkaTys = Left(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 3)
    wynikZlote = Trojka(TrojkaTys) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaTys), "tys", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaZl) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaZl), "zł", True)
  Case 7 To 9
    TrojkaZl = Right(Zlotowki, 3)
    TrojkaTys = Mid(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 5, 3)
    TrojkaMln = Left(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 6)
    wynikZlote = Trojka(TrojkaMln) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaMln), "mln", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaTys) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaTys), "tys", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaZl) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaZl), "zł", True)
  End Select
 
  wynikGrosze = Trojka(Grosze) & _
    OpisRzeduWielkosci(CLng(Grosze), "gr", False)
 
  If wynikGrosze = "" Then wynikGrosze = "zero groszy"
 
  Slownie = IIf(Ujemna, "minus ", "") & _
    Trim(wynikZlote & " " & wynikGrosze)
 
  Exit Function
Obsluga:
  MsgBox Err & " - " & Err.Description, vbCritical, WERSJA
End Function
 
Private Function OpisRzeduWielkosci( _
    Liczba As Long, RzadWielkosci As String, _
    WiekszeTysiac As Boolean) As String
 
  Dim JestZero As Boolean
  Dim DwieOstatnie As Long
  Dim Ostatnia As Long
 
  If Liczba = 0 Then
    If WiekszeTysiac Then
      If RzadWielkosci = "zł" Then
        OpisRzeduWielkosci = "złotych"
      End If
    Else
      OpisRzeduWielkosci = ""
    End If
    Exit Function
  End If
 
  DwieOstatnie = CLng(Right(CStr(Liczba), 2))
  Ostatnia = CLng(Right(CStr(Liczba), 1))
 
  Select Case RzadWielkosci
  Case "gr"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " groszy"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " grosz"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " grosze"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " groszy"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " grosze"
      End Select
    End Select
  Case "zł"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " złotych"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " złoty"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " złote"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " złotych"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " złote"
      End Select
    End Select
  Case "tys"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " tysięcy"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " tysiąc"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " tysiące"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " tysięcy"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " tysiące"
      End Select
    End Select
  Case "mln"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " milionów"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " milion"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " miliony"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " milionów"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " miliony"
      End Select
    End Select
  End Select
End Function
 
Private Function Trojka(strLiczba As String) As String
  Dim lngLiczba As Long
  Dim lngOstatnia As Long
  Dim lngDwieOstatnie As Long
 
  Dim Opis(19) As String
  Dim DziesOpis(10) As String
  Dim SetOpis(9) As String
 
  If CLng(strLiczba) = 0 Then
    Trojka = ""
    Exit Function
  End If
 
  Opis(0) = "zero"
  Opis(1) = "jeden"
  Opis(2) = "dwa"
  Opis(3) = "trzy"
  Opis(4) = "cztery"
  Opis(5) = "pięć"
  Opis(6) = "sześć"
  Opis(7) = "siedem"
  Opis(8) = "osiem"
  Opis(9) = "dziewięć"
  Opis(10) = "dziesięć"
  Opis(11) = "jedenaście"
  Opis(12) = "dwanaście"
  Opis(13) = "trzynaście"
  Opis(14) = "czternaście"
  Opis(15) = "piętnaście"
  Opis(16) = "szesnaście"
  Opis(17) = "siedemnaście"
  Opis(18) = "osiemnaście"
  Opis(19) = "dziewiętnaście"
 
  DziesOpis(0) = "zero"
  DziesOpis(1) = "dziesięć"
  DziesOpis(2) = "dwadzieścia"
  DziesOpis(3) = "trzydzieści"
  DziesOpis(4) = "czterdzieści"
  DziesOpis(5) = "pięćdziesiąt"
  DziesOpis(6) = "sześćdziesiąt"
  DziesOpis(7) = "siedemdziesiąt"
  DziesOpis(8) = "osiemdziesiąt"
  DziesOpis(9) = "dziewięćdziesiąt"
 
  SetOpis(0) = "zero"
  SetOpis(1) = "sto"
  SetOpis(2) = "dwieście"
  SetOpis(3) = "trzysta"
  SetOpis(4) = "czterysta"
  SetOpis(5) = "pięćset"
  SetOpis(6) = "sześćset"
  SetOpis(7) = "siedemset"
  SetOpis(8) = "osiemset"
  SetOpis(9) = "dziewięćset"
 
  lngLiczba = CLng(strLiczba)
 
  'tu policzymy ostatnią
  lngOstatnia = CLng(Right(strLiczba, 1))
 
  Select Case lngLiczba
  Case Is < 20
    Trojka = Opis(lngLiczba)
  Case Is < 100
    If lngLiczba Mod 10 = 0 Then
      Trojka = DziesOpis(lngLiczba / 10)
    Else
      Trojka = DziesOpis((lngLiczba - lngOstatnia) / 10) _
        & " " & Opis(lngOstatnia)
    End If
  Case Else 'trzycyfrowa
    If lngLiczba Mod 100 = 0 Then
      Trojka = SetOpis(lngLiczba / 100)
    Else
      'tu policzymy dwie ostatnie
      lngDwieOstatnie = CLng(Right(strLiczba, 2))
 
      If lngLiczba Mod 10 = 0 Then
        Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
          & " " & DziesOpis(lngDwieOstatnie / 10)
      Else
        If lngDwieOstatnie < 20 Then
          Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
            & " " & Opis(lngDwieOstatnie)
        Else
          Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
            & " " & DziesOpis((lngDwieOstatnie - lngOstatnia) / 10) _
            & " " & Opis(lngOstatnia)
        End If
      End If
    End If
  End Select
End Function

Odczyt dostępnej rozdzielczości ekranu z poziomu VBA

W celu dynamicznego dostosowania własnej aplikacji do rozdzielczości ekranu musimy tą rozdzielczość jakoś odczytać. Fajnie by było jeszcze wiedzieć, czy cały ekran jest dla nas dostępny (trzeba uwzględnić np pasek zadań). Można się tego dowiedzieć używając funkcji Windows GetSystemMetrics:

Private Declare Function GetSystemMetrics _
  Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long
'--
 
Sub RozdzielczoscEkranu()
 
  'rozdzielczość nominalna
  Const POZIOMA_NOMINALNA = 0
  Const PIONOWA_NOMINALNA = 1
 
  'rozdzielczość z odliczeniem
  'paska zadań
  Const POZIOMA_DOSTEPNA = 16
  Const PIONOWA_DOSTEPNA = 17
 
  Debug.Print "POZIOMA_NOMINALNA: " & _
    GetSystemMetrics(POZIOMA_NOMINALNA)
  Debug.Print "PIONOWA_NOMINALNA: " & _
    GetSystemMetrics(PIONOWA_NOMINALNA)
  Debug.Print "POZIOMA_DOSTEPNA: " & _
    GetSystemMetrics(POZIOMA_DOSTEPNA)
  Debug.Print "PIONOWA_DOSTEPNA: " & _
    GetSystemMetrics(PIONOWA_DOSTEPNA)
 
End Sub

Sprawdzenie, czy użytkownik ustawił komórkę aktywną w zakresie danych

Często występującym problemem jest próba uruchomienia kodu wymagającego zakresu danych, w czasie gdy użytkownik:

 • nie ustawił się w zakresie danych (stoi w pustej komórce poza zakresem)
 • nie uaktywnił właściwego typu arkusza (np stoi w arkuszu typu wykres)
 • nie uaktywnił właściwego typu okna (np stoi na oknie wykresu osadzonego w arkuszu)

Tu z pomocą mogą przyjść nam 3 sprawdzające to funkcje logiczne:

Option Explicit
Public Const WERSJA = "Wykresy VBA v.0.1 (Akademia-VBA.pl)"
 
Private Function NienormalnyArkusz() As Boolean
  If ActiveSheet.Type <> xlWorksheet Then
    MsgBox "Ustaw się w arkuszu danych!", vbExclamation, WERSJA
    NienormalnyArkusz = True
  End If
End Function
 
Private Function NienormalneOkno() As Boolean
  If ActiveWindow.Type <> xlWorkbook Then
    MsgBox "Ustaw się w oknie danych!", vbExclamation, WERSJA
    NienormalneOkno = True
  End If
End Function
 
Private Function BrakZakresu() As Boolean
  If Len(ActiveCell) = 0 Then
    MsgBox "Ustaw się w niepustej komórce zakresu danych!", vbExclamation, WERSJA
    BrakZakresu = True
  End If
End Function

Takie funkcje bardzo upraszczają kod procedury głównej, w naszym przypadku uruchamiającej formularz generujący wykresy. Powinny być raczej prywatne, ponieważ nie są zbyt przydatne jako funkcje arkuszowe

Sub UruchomFormularz()
  If NienormalnyArkusz Then Exit Sub
  If NienormalneOkno Then Exit Sub
  If BrakZakresu Then Exit Sub
  fmWykresy.Show
End Sub