Odwieczny problem: Funkcja Slownie

Jak na razie to największy kawałek kodu na tej stronie. Funkcja Slownie, czyli zamieniająca kwotę na jej słowny odpowiednik nie jest dostępna w Excelu ani w żadnej innej aplikacji Microsoft Office (o ile mi wiadomo).

I tu korekta (jak sądzę). W komentarzu pod tym artykułem znajduje się funkcja działająca w SQL Server Reporting Services. Komentarz autorstwa Pana Adama.

Oczywiście w Sieci można znaleźć wiele przykładów jej implementacji ale cóż warta byłaby strona o VBA, gdyby jej tu nie można było znaleźć. Wszelkie wytknięte błędy i konstruktywne uwagi krytyczne będą mile widziane (dwa błędy już zostały wykryte i poprawione). Funkcja korzysta z dwóch pomocniczych funkcji prywatnych, bez których nie będzie działać. Oto kod:

 
Option Explicit
 
Function Slownie(Kwota As Variant) As String
  '==================================
  ' UWAGA! Funkcja wymaga obu funkcji
  ' prywatnych zamieszczonych poniżej
  '==================================
 
  Const WERSJA As String = _
    "Funkcja Słownie v.1.02 (Akademia-VBA.pl)"
 
  Dim Opis(19) As String
  Dim DziesOpis(2 To 10) As String
  Dim SetOpis(1 To 9) As String
 
  Dim Zlotowki As String
  Dim Grosze As String
 
  Dim TrojkaZl As String
  Dim TrojkaTys As String
  Dim TrojkaMln As String
 
  Dim wynikGrosze As String
  Dim wynikZlote As String
  Dim Ujemna As Boolean
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  'sprawdzenie czy puste
  If IsNull(Kwota) Or IsEmpty(Kwota) Then
    Slownie = "# Brak kwoty!"
    Exit Function
  End If
 
  'sprawdzenie czy liczba
  If Not IsNumeric(Kwota) Then
    Slownie = "# Nieprawidłowy typ wartości!"
    Exit Function
  End If
 
  'gdy ujemna
  If Kwota < 0 Then
    Ujemna = True
    Kwota = -Kwota
  End If
 
  'konwersja na stringi
  Zlotowki = CStr(Int(Kwota))
  Grosze = CStr(Kwota - Int(Kwota))
 
  'sprawdzenie, czy nie za duża, max 99 mln
  If Len(Zlotowki) > 9 Then
    Slownie = "# Kwota za duża, max 999 mln!"
    Exit Function
  End If
 
  'ewentualne zaokrąglenie do 2 msc po przecinku
  'tu drobna poprawka stąd wersja 1.01
  'było ...= CStr(Round(CDbl(Grosze) * 100, 2))
  If Len(Grosze) > 2 Then
    Grosze = CStr(Round(CDbl(Grosze), 2) * 100)
  End If
 
  'kod zasadniczy
  '==============
  Select Case Len(Zlotowki)
  Case 1 To 3
    wynikZlote = Trojka(Zlotowki) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(Zlotowki), "zł", False)
  Case 4 To 6
    TrojkaZl = Right(Zlotowki, 3)
    TrojkaTys = Left(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 3)
    wynikZlote = Trojka(TrojkaTys) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaTys), "tys", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaZl) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaZl), "zł", True)
  Case 7 To 9
    TrojkaZl = Right(Zlotowki, 3)
    TrojkaTys = Mid(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 5, 3)
    TrojkaMln = Left(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 6)
    wynikZlote = Trojka(TrojkaMln) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaMln), "mln", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaTys) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaTys), "tys", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaZl) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaZl), "zł", True)
  End Select
 
  wynikGrosze = Trojka(Grosze) & _
    OpisRzeduWielkosci(CLng(Grosze), "gr", False)
 
  If wynikGrosze = "" Then wynikGrosze = "zero groszy"
 
  Slownie = IIf(Ujemna, "minus ", "") & _
    Trim(wynikZlote & " " & wynikGrosze)
 
  Exit Function
Obsluga:
  MsgBox Err & " - " & Err.Description, vbCritical, WERSJA
End Function
 
Private Function OpisRzeduWielkosci( _
    Liczba As Long, RzadWielkosci As String, _
    WiekszeTysiac As Boolean) As String
 
  Dim JestZero As Boolean
  Dim DwieOstatnie As Long
  Dim Ostatnia As Long
 
  If Liczba = 0 Then
    If WiekszeTysiac Then
      If RzadWielkosci = "zł" Then
        OpisRzeduWielkosci = "złotych"
      End If
    Else
      OpisRzeduWielkosci = ""
    End If
    Exit Function
  End If
 
  DwieOstatnie = CLng(Right(CStr(Liczba), 2))
  Ostatnia = CLng(Right(CStr(Liczba), 1))
 
  Select Case RzadWielkosci
  Case "gr"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " groszy"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " grosz"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " grosze"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " groszy"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " grosze"
      End Select
    End Select
  Case "zł"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " złotych"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " złoty"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " złote"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " złotych"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " złote"
      End Select
    End Select
  Case "tys"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " tysięcy"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " tysiąc"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " tysiące"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " tysięcy"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " tysiące"
      End Select
    End Select
  Case "mln"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " milionów"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " milion"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " miliony"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " milionów"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " miliony"
      End Select
    End Select
  End Select
End Function
 
Private Function Trojka(strLiczba As String) As String
  Dim lngLiczba As Long
  Dim lngOstatnia As Long
  Dim lngDwieOstatnie As Long
 
  Dim Opis(19) As String
  Dim DziesOpis(10) As String
  Dim SetOpis(9) As String
 
  If CLng(strLiczba) = 0 Then
    Trojka = ""
    Exit Function
  End If
 
  Opis(0) = "zero"
  Opis(1) = "jeden"
  Opis(2) = "dwa"
  Opis(3) = "trzy"
  Opis(4) = "cztery"
  Opis(5) = "pięć"
  Opis(6) = "sześć"
  Opis(7) = "siedem"
  Opis(8) = "osiem"
  Opis(9) = "dziewięć"
  Opis(10) = "dziesięć"
  Opis(11) = "jedenaście"
  Opis(12) = "dwanaście"
  Opis(13) = "trzynaście"
  Opis(14) = "czternaście"
  Opis(15) = "piętnaście"
  Opis(16) = "szesnaście"
  Opis(17) = "siedemnaście"
  Opis(18) = "osiemnaście"
  Opis(19) = "dziewiętnaście"
 
  DziesOpis(0) = "zero"
  DziesOpis(1) = "dziesięć"
  DziesOpis(2) = "dwadzieścia"
  DziesOpis(3) = "trzydzieści"
  DziesOpis(4) = "czterdzieści"
  DziesOpis(5) = "pięćdziesiąt"
  DziesOpis(6) = "sześćdziesiąt"
  DziesOpis(7) = "siedemdziesiąt"
  DziesOpis(8) = "osiemdziesiąt"
  DziesOpis(9) = "dziewięćdziesiąt"
 
  SetOpis(0) = "zero"
  SetOpis(1) = "sto"
  SetOpis(2) = "dwieście"
  SetOpis(3) = "trzysta"
  SetOpis(4) = "czterysta"
  SetOpis(5) = "pięćset"
  SetOpis(6) = "sześćset"
  SetOpis(7) = "siedemset"
  SetOpis(8) = "osiemset"
  SetOpis(9) = "dziewięćset"
 
  lngLiczba = CLng(strLiczba)
 
  'tu policzymy ostatnią
  lngOstatnia = CLng(Right(strLiczba, 1))
 
  Select Case lngLiczba
  Case Is < 20
    Trojka = Opis(lngLiczba)
  Case Is < 100
    If lngLiczba Mod 10 = 0 Then
      Trojka = DziesOpis(lngLiczba / 10)
    Else
      Trojka = DziesOpis((lngLiczba - lngOstatnia) / 10) _
        & " " & Opis(lngOstatnia)
    End If
  Case Else 'trzycyfrowa
    If lngLiczba Mod 100 = 0 Then
      Trojka = SetOpis(lngLiczba / 100)
    Else
      'tu policzymy dwie ostatnie
      lngDwieOstatnie = CLng(Right(strLiczba, 2))
 
      If lngLiczba Mod 10 = 0 Then
        Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
          & " " & DziesOpis(lngDwieOstatnie / 10)
      Else
        If lngDwieOstatnie < 20 Then
          Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
            & " " & Opis(lngDwieOstatnie)
        Else
          Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
            & " " & DziesOpis((lngDwieOstatnie - lngOstatnia) / 10) _
            & " " & Opis(lngOstatnia)
        End If
      End If
    End If
  End Select
End Function

 1. OstLiczba = CLng(Right(CStr(Liczba), 1))

  W funkcji „OpisRzeduWielkosci” należy zmienić w powyższym fragmencie 1 na 2, ponieważ dla liczb większych niż 100 niepoprawnie odmienia słowo „złote” (bez zmiany otrzymujemy „113 złote”, „213 złote”, itd.).

  • witam mam problem po wklejeniu kodu wyskakuje mi blad
   SyntaxError: Unexpected identifier (wiersz 2, plik „makra.gs”)Zamknij

 2. rzeczywiście masz rację, odkryłeś błąd. Jego rozwiązanie nie było niestety aż tak proste jak proponowałeś, ale dzięki za testy. Zamieściłem już poprawiony kod

 3. Co prawda nie jest to VBA tylko VB.NET ale skoro Pan Adam tak się wysilił to może się komuś przyda funkcja Slownie na potrzeby SQL Server Reporting Services (jeszcze nie testowałem ale wygląda sensownie)
  Poniżej cytuję Pana Adama
  [cc lang=”vb”]
  Do reporting services funkcja do zamiany kwoty na słownie

  Public Shared Function changeToWords(ByVal numb As [String]) As [String]
  Dim val As [String] = „”, wholeNo As [String] = numb, points As [String] = „”, andStr As [String] = „”, pointStr As [String] = „”
  Dim endStr As [String] = „”
  Try
  Dim decimalPlace As Integer = numb.IndexOf(„.”)
  If decimalPlace > 0 Then
  wholeNo = numb.Substring(0, decimalPlace)
  points = numb.Substring(decimalPlace + 1)

  andStr = ” ”

  pointStr = translateCents(points)
  Else andStr = ” 00/100 zł”
  End If
  val = [String].Format(„{0} {1}{2} {3}”, translateWholeNumber(wholeNo).Trim(), andStr, pointStr, endStr)
  Catch

  End Try
  Return val
  End Function
  Private Shared Function translateWholeNumber(ByVal number As [String]) As [String]
  Dim word As String = „”
  Try
  Dim beginsZero As Boolean = False
  'tests for 0XX
  Dim isDone As Boolean = False
  'test if already translated
  Dim dblAmt As Double = (Convert.ToDouble(number))
  'if ((dblAmt > 0) && number.StartsWith(„0”))
  If dblAmt > 0 Then
  'test for zero or digit zero in a nuemric
  beginsZero = number.StartsWith(„0”)

  Dim numDigits As Integer = number.Length
  Dim pos As Integer = 0
  'store digit grouping
  Dim place As [String] = „”
  'digit grouping name:hundres,thousand,etc…
  Select Case numDigits
  Case 1
  'ones’ range
  word = ones(number)
  isDone = True
  Exit Select
  Case 2
  'tens’ range
  word = tens(number)
  isDone = True
  Exit Select
  Case 3
  'hundreds’ range
  word = sto(number)
  isDone = True
  Exit Select
  'thousands’ range
  Case 4, 5, 6
  pos = (numDigits Mod 4) + 1

  Select Case numDigits
  Case 4
  place = tysiac(number.Substring(0, 1),1)
  Exit Select
  Case 5
  place = tysiac(number.Substring(1, 1),0)
  Exit Select
  Case 6
  place = tysiac(number.Substring(2, 1),0)
  Exit Select

  End Select

  Exit Select
  'millions’ range
  Case 7, 8, 9
  pos = (numDigits Mod 7) + 1

  Select Case numDigits
  Case 7
  place = milion(number.Substring(0, 1),1)
  Exit Select
  Case 8
  place = milion(number.Substring(1, 1),0)
  Exit Select
  Case 9
  place = milion(number.Substring(2, 1),0)
  Exit Select

  End Select

  Exit Select
  Case 10
  'Billions’s range
  pos = (numDigits Mod 10) + 1
  place = ” miliard ”
  Exit Select
  Case Else
  'add extra case options for anything above Billion…
  isDone = True
  Exit Select
  End Select
  If Not isDone Then
  'if transalation is not done, continue…(Recursion comes in now!!)
  word = translateWholeNumber(number.Substring(0, pos)) + place + translateWholeNumber(number.Substring(pos))
  'check for trailing zeros
  If beginsZero Then
  word = ” and ” & word.Trim()
  End If
  End If
  'ignore digit grouping names
  If word.Trim().Equals(place.Trim()) Then
  word = „”
  End If
  End If
  Catch

  End Try
  Return word.Trim()
  End Function

  Private Shared Function tysiac(ByVal digit As Integer, ByVal No As Integer) As [String]
  Dim name As [String] = Nothing
  Select Case digit
  Case 1
  If No.Equals(1) Then
  name = ” tysiąc ”
  Else
  name = ” tysiecy ”
  End If
  Exit Select
  Case 2, 3, 4
  name = ” tysiące ”
  Exit Select
  Case 5,6,7,8,9
  name = ” tysięcy ”
  Exit Select
  End Select
  Return name
  End Function

  Private Shared Function milion(ByVal digit As Integer, ByVal No As Integer) As [String]
  Dim name As [String] = Nothing
  Select Case digit
  Case 1
  If No.Equals(1) Then
  name = ” milion ”
  Else
  name = ” milionów ”
  End If
  Exit Select
  Case 2, 3, 4
  name = ” miliony ”
  Exit Select
  Case 5,6,7,8,9
  name = ” milionów ”
  Exit Select
  End Select
  Return name
  End Function

  Private Shared Function sto(ByVal digit As [String]) As [String]
  Dim digt As Integer = Convert.ToInt32(digit)
  Dim name As [String] = Nothing
  Select Case digt
  Case 100
  name = „sto”
  Exit Select
  Case 200
  name = „dwieście”
  Exit Select
  Case 300
  name = „trzysta”
  Exit Select
  Case 400
  name = „czterysta”
  Exit Select
  Case 500
  name = „pięćset”
  Exit Select
  Case 600
  name = „sześćset”
  Exit Select
  Case 700
  name = „siedemset”
  Exit Select
  Case 800
  name = „osiemset”
  Exit Select
  Case 900
  name = „dziewięćset”
  Exit Select
  Case Else
  If digt > 0 Then
  name = (sto(digit.Substring(0, 1) & „00”) & ” „) + (tens(digit.Substring(1, 1) & „0”) & ” „) + ones(digit.Substring(2))
  End If
  Exit Select
  End Select
  Return name
  End Function

  Private Shared Function tens(ByVal digit As [String]) As [String]
  Dim digt As Integer = Convert.ToInt32(digit)
  Dim name As [String] = Nothing
  Select Case digt
  Case 10
  name = „dziesięć”
  Exit Select
  Case 11
  name = „jedenaście”
  Exit Select
  Case 12
  name = „dwanaście”
  Exit Select
  Case 13
  name = „trzynaście”
  Exit Select
  Case 14
  name = „czternaście”
  Exit Select
  Case 15
  name = „piętnaście”
  Exit Select
  Case 16
  name = „szesnaście”
  Exit Select
  Case 17
  name = „siedemnaście”
  Exit Select
  Case 18
  name = „osiemnaście”
  Exit Select
  Case 19
  name = „dziewiętnaście”
  Exit Select
  Case 20
  name = „dwadzieścia”
  Exit Select
  Case 30
  name = „trzydzieści”
  Exit Select
  Case 40
  name = „czterdzieści”
  Exit Select
  Case 50
  name = „pięćdziesiąt”
  Exit Select
  Case 60
  name = „sześćdziesiąt”
  Exit Select
  Case 70
  name = „siedemdziesiąt”
  Exit Select
  Case 80
  name = „osiemdziesiąt”
  Exit Select
  Case 90
  name = „dziewięćdziesiąt”
  Exit Select
  Case Else
  If digt > 0 Then
  name = (tens(digit.Substring(0, 1) & „0”) & ” „) + ones(digit.Substring(1))
  End If
  Exit Select
  End Select
  Return name
  End Function
  Private Shared Function ones(ByVal digit As [String]) As [String]
  Dim digt As Integer = Convert.ToInt32(digit)
  Dim name As [String] = „”
  Select Case digt
  Case 1
  name = „jeden”
  Exit Select
  Case 2
  name = „dwa”
  Exit Select
  Case 3
  name = „trzy”
  Exit Select
  Case 4
  name = „cztery”
  Exit Select
  Case 5
  name = „pięć”
  Exit Select
  Case 6
  name = „sześć”
  Exit Select
  Case 7
  name = „siedem”
  Exit Select
  Case 8
  name = „osiem”
  Exit Select
  Case 9
  name = „dziewięć”
  Exit Select
  End Select
  Return name
  End Function
  Private Shared Function translateCents(ByVal cents As [String]) As [String]
  Dim cts As [String] = „”, digit As [String] = „”, engOne As [String] = „”

  For i As Integer = 0 To cents.Length – 1
  digit = cents(i).ToString()
  cts += „” & digit
  Next

  If cents.Length.Equals(1) Then
  cts += „0”
  End If

  If cents.Length.Equals(0) Then
  cts += „00”
  End If

  cts += „/100 zł”
  Return cts
  End Function
  [/cc]

 4. taki drobiazg 🙂

  debug.Print Slownie(999999999.-1)
  dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych
  🙂

 5. Cześć,
  czy w jakiś prosty sposób da się zamienić by do kwoty, którą jest liczba całkowita było dopisywane „zero groszy”.
  Czy da zmienić się zapis groszy na format „gr/100”?
  Kod, który jest na tej stronie jest bardzo dobrej jakości w porównaniu do tych zamieszczonych przez innych użytkowników, natomiast brakuje mi tej opcji.
  Pozdrawiam

 6. Witam, czy wystarczy skopiować kod i wkleić w edytorze vba żeby działał? Wklejam wszystko w jeden moduł i nie działa, zamiast wyniku wyswietla mi sie #Błąd ;/ Proszę o pomoc 🙂

 7. Kod się sprawdza doskonale. Bardzo mi pomógł i dziękuję twórcy za udostępnienie. Od razu dodam, że w momencie, gdy zaczął go obsługiwać pechowiec, czyli ja 😀 od razu wyskoczył mi byk. Oczywiście mój, na który ewidentnie twórca nie był przygotowany 😀 Nie wprowadziłam zaokrągleń kwot, więc wynik formuły był dokładnie 179.9989. Funkcja wówczas podaje wartość słownie „sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i sto groszy”… Może warto wprowadzić zaporę przed zdolnościami takich, jak ja 😀

 8. Super funkcja, bardzo dziękuje.
  Ja również mam problem, kwota 1100,00 słownie brzmi „jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złoty sto groszy”.
  da się to jakoś poprawić?

 9. Witam, u mnie po zaimplementowaniu kodu i próbie użycia, pojawia się błąd. Na nowo otwiera się okno VBA i prosi o poprawę tego fragmentu:

  'gdy ujemna
  If Kwota < 0 Then

 10. witam mam problem po wklejeniu kodu wyskakuje mi blad
  SyntaxError: Unexpected identifier (wiersz 2, plik „makra.gs”)Zamknij

 11. Witam,

  szukam kodu do kwoty słownie ale aby grosze były 35/100 gdzie mogę to znaleźć
  prosiłabym o udostępnienie go bo kurcze mam ten drugi

 12. Witam, czy mogłabym prosić kod dotyczący zapisu liczby w formie słownej ale żeby było 12/100 – taka forma tylko mnie interesuje

  z góry będę bardzo wdzięczna

 13. Dzień dobry,
  Czy posiada Pan zamianę liczb na tekst w wersji angielskiej ewentualnie podpowiedź gdzie znaleźć.
  Z góry dziękuję
  Rysiek

 14. Dzień dobry. Robię tak jak jest napisane. I co dziwne w niektórych plikach działa. Natomiast w innych pojawia się błąd #ADR!
  Jaka może być tego przyczyna?

  • no po prostu błąd adresowania, funkcja nie ma z tym nic wspólnego, każesz Excelowi użyć adresu, który nie jest prawidłowy w danym kontekście. Poczytaj o adresowaniu w Excelu, jest tego multum w necie

 15. Witam.
  W MS Excel 2007 wszystko działa poprawnie, lecz podczas przeniesienia do darmowej wersji Office – LibreOffice jest problem.
  Wyrzuca komunikat „Błąd uruchomieniowy języka BASIC. Nie ustawiono zmiennej obiektu”. Dzieje się tak jedynie podczas „konwertowania” liczb po przecinku (groszy). Podczas „konwertowania” samych złotówek jest poprawnie.

 16. Ćwiczenie ex-855 – chodzi mi przy wyświetlaniu liczby słownie wyświetla i daje liczbę ułamkową tylko po liczbie słownie żeby pisało złotych i po liczbie ułamkowej grosze

 17. Dzień dobry. Mam problem z wrzuceniem danego skryptu do arkuszy kalkulacyjnych google. Wyskakuje non stop ” SyntaxError: Unexpected identifier (wiersz 2, plik „kod.gs”) „- jest to wiersz zawierający jedynie Option Explicit. Czy da się jakoś rozwiązać dany problem?

 18. Cześć,
  po zastosowaniu, zauważyłam błąd : słownie źle się wyświetla przy kwotach z jednym groszem (na drugim msc po przecinku )
  np. 260,01
  pokazuje jako : słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych zero groszy
  np. 297,96
  pokazuje jako : słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy

  • 260,01 dwieście sześćdziesiąt złotych jeden grosz
   297,96 dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy
   U mnie nie ma błędu 🙂
   Posłałem Ci plik z kodem i wynikiem 🙂

 19. Dzień Dobry Panu

  Wszystko działa fajnie, tylko w przypadku wprowadzenia kwoty wyrażonej w groszach np. 110,50 zł wyskakuje mi błąd w LibreOfficie
  Błąd uruchomieniowy języka BASIC.
  Nie ustawiono zmiennej obiektu.

  Exit Function
  Obsluga:
  MsgBox Err & ” – ” & Err.Description, vbCritical, WERSJA
  End Function

  Da się rozwiązać jakoś owy problem?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Niestety aby zdiagnozować problem musiałbym zainstalować LibreOffice …
   Nawet nie wiedziałem, że tam można uruchamiać makra napisane w VBA
   Być może jest to kwestia braku pełnej kompatybilności LibreOffice z VBA

 20. Panie Dariuszu,

  A jak można byłoby przerobić funkcię aby nie było w niej groszy ani złotych?
  Zwyczajnie czytanie liczb.
  Z góry dziękuję za podpdowiedź.
  Pozdrawiam,
  Agnieszka

 21. W sumie to potrzebuję aby kwoty były pisane słownie a na końcu groszowe sprawy były pokazane w ułamku czy to jest możliwe do wykonania?
  np.
  1150,55
  Jeden tysiąć sto pięćdziesiąt 55/00

 22. Witam,
  po implementacji funkcja działa doskonale, z jednym problemem. Polskie znaki dialektyczne są zastępowane przez symbole.

  Jest jakiś sposób, żeby pojawiały się polskie znaki?

 23. Po kilku latach znowu znalazłem ten kod 🙂
  Po pierwsze BARDZO dziękuję za jego publikację!

  A po drugie – wyskakuje mi błąd w VBA:

  >invalid outside procedure<

  Tworzę nowy moduł i kopiuję cały kod (łącznie z prywatnymi podfunkcjami).
  Excel 2016.

  Jeżeli Pan (lub ktoś z czytających) wie jak to rozwiązać to będę zobowiązany 🙂

  Kiedyś nie miałem tego problemu. Chyba. Nie za bardzo wiem jak to rozwiązać.

 24. Hej,
  Zrobiłam wszystko krok po kroku niestety wyskakuje mi finalnie bład:
  compile error:
  Invalid outsideprocedure.

  Co zrobiłam nie tak ?

 25. Dzień dobry
  Jestem „mocnym średniakiem” jeśli chodzi o exel…
  Ale z każdym dniem ten program coraz bardziej mi się podoba ,ma wiele możliwości .
  Panie @Dariusz Kolasa dziękuję!!! i podziwiam,że po 13 latach nadal Pan odpowiada na komentarze.
  Chapeau bas!!!! 🙂

  • Wiem, że to dziwne ale ja nadal lubię ten język za to że jest prosty a ma duże możliwości. I za świetny edytor, który po 30 latach jest wciąż jednym z najlepszych. Lubię też ludzi, którzy chcą poznać ten język 🙂

 26. Skrypt działa. Jednakże zmieniając kwotę w komórce na inną, w kolejnej komórce z formułą odnoszącą się do VBA pojawia się komunikat #NAZWA?
  Idzie to jakoś obejść? Aby swobodnie edytować kwoty i za każdym razem nie wczytywać skryptu od nowa?

  • Skrypt działa tylko wtedy, gdy jest otwarty plik, który go zawiera. Jeżeli to ma działać w każdym pliku to trzeba skrypt wgrać do pliku PERSONAL (Skoroszyt makr osobistych) lub utworzyć i zainstalować dodatek z tym skryptem.

 27. Cześć,
  Mam problem i nie wiem jak użyć tego kodu w VBA. Wyskakują mi przeróżne błędy. Używam VBA od Microsoftu, tworzę nowy projekt jako dodatek do excela, wklejam go i przy kompilacji wyskakuje mi kilka błędów których nie da się poprawić bez całkowitego zmieniania kodu… co poprawię jeden błąd to pojawia się kilka innych. Może używam do tego złego programu? Jestem w tym totalnie zielony. Myślałem że sobie bez problemu poradzę bo już robiłem podobne rzeczy tego typu, a tutaj wychodzi kaplica.

  Pozdrawiam!

 28. Hej makro działa, ale nie wyświetla „ąęćźżł itd.”tylko krzaczki zamiast nich. Język excela oraz systemu jest po polsku, co zrobić? Proszę o pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *