Transpozycja części kolumn zakresu

Dzisiaj spory kawałek kodu. Aplikacja „Transpozycja części kolumn” naprawia błąd projektu tabelki, w której występuje grupa kolumn (np kolejne miesiące są nagłówkami kolumn). Zamienia ona te kolumny na dwie: Nagłówek i Wartość, odpowiednio wydłużając tabelkę przyległymi danymi. Taka tabelka dużo lepiej nadaje się do analizy…
Udanej transpozycji życzę 🙂

Option Explicit
 
Sub TranspozycjaCzesciKolumn()
 
  ' funkcjonalność:
  ' ===============
  ' Aplikacja zamienia zaznaczony zakres
  ' grupy kolumn w dwie kolumny - nagłówek i wartość,
  ' powtarzając dane przyległe
  ' dla każdego dokładanego wiersza.
  ' Wynik umieści w nowym arkuszu.
 
  ' założenia:
  ' ==========
  ' - zakres do transpozycji to końcowe kolumny tabeli
  '  wraz z nagłówkami (ma nagłówki!)
  ' - nazwy nagłówków kolumn docelowych
  '  to stałe NAGLOWEK i WARTOSC
  '  (można sobie zmienić ich wartość)
  ' - nie sprawdzamy, czy wynik zmieści się w arkuszu
 
  Const WERSJA As String = "Transpozycja części kolumn v.1.0 (Akademia-VBA.pl)"
  Const NAGLOWEK As String = "NAGŁÓWEK"
  Const WARTOSC As String = "WARTOŚĆ"
 
  Dim NazwaKolumny As String
  Dim ZakresTranspozycji As Range
  Dim ZakresPowtarzany As Range
  Dim ZakresCalkowity As Range
  Dim LW As Long, LK As Long, RoznicaK As Long, K As Long
  Dim LW_Wart As Long, W As Long
  Dim Ark As Worksheet
  Dim ZakresPowtarzany_BN As Range
  Dim KomNaglowkowa As Range, ZakresWartosci As Range
  Dim PoczNaglowki As Range, PoczWartosci As Range
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  Set ZakresTranspozycji = Application.InputBox( _
    Prompt:="Podaj zakres kolumn do transpozycji (z nagłówkami)", _
    Title:=WERSJA, _
    Type:=8)
  LW = ZakresTranspozycji.Rows.Count
  LK = ZakresTranspozycji.Columns.Count
  Set ZakresCalkowity = ZakresTranspozycji.CurrentRegion
  RoznicaK = ZakresCalkowity.Columns.Count - LK
  Set ZakresPowtarzany = _
    ZakresCalkowity.Resize(LW, RoznicaK)
  ZakresPowtarzany.Interior.ColorIndex = 34
  ZakresTranspozycji.Interior.ColorIndex = 36
  Set Ark = Sheets.Add()
  Ark.Name = "Transpozycja" & StempelCzasowy
  ZakresPowtarzany.Copy Ark.Range("A1")
  Set ZakresPowtarzany_BN = _
    ZakresBezNaglowka(Ark.Range("A1").CurrentRegion)
  ZakresPowtarzany_BN.Interior.ColorIndex = 37
  LW_Wart = ZakresPowtarzany_BN.Rows.Count
  Set PoczNaglowki = Ark.Cells(1, RoznicaK + 1)
  PoczNaglowki = NAGLOWEK
  Set PoczWartosci = Ark.Cells(1, RoznicaK + 2)
  PoczWartosci = WARTOSC
  For K = 1 To LK
    Set KomNaglowkowa = ZakresTranspozycji.Cells(1, K)
    Set ZakresWartosci = _
      ZakresBezNaglowka(ZakresTranspozycji.Columns(K))
    For W = 1 To LW_Wart
      KomNaglowkowa.Copy PoczNaglowki.Offset(W, 0)
    Next
    Set PoczNaglowki = PoczNaglowki.Offset(LW_Wart, 0)
    ZakresWartosci.Copy PoczWartosci.Offset(1, 0)
    Set PoczWartosci = PoczWartosci.Offset(LW_Wart, 0)
    If K = LK Then Exit For
    ZakresPowtarzany_BN.Copy _
      ZakresPowtarzany_BN.Offset(LW_Wart * K, 0)
  Next
 
  Exit Sub
Obsluga:
  If Err = 424 Then
    MsgBox "Należy zaznaczyć zakres kolumn do transpozycji", _
      vbExclamation, WERSJA
  Else
    MsgBox Err.Description, vbCritical, WERSJA
  End If
End Sub
 
Function ZakresBezNaglowka(Zakres As Range) As Excel.Range
 
  Dim LW As Long, LK As Long
 
  LW = Zakres.Rows.Count
  LK = Zakres.Columns.Count
  Set ZakresBezNaglowka = _
    Range(Zakres.Cells(2, 1), Zakres.Cells(LW, LK))
 
End Function
 
Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
End Function