VBA Excel ColorIndex

Bardzo często potrzebujemy wrzucić kolor do komórki. Najprościej i najwydajniej działa użycie ColorIndex
Poniżej kod i jego efekt

Sub LegendaColorIndex()
  If ActiveSheet.UsedRange.Cells.Count > 1 Then
    MsgBox "Zanim uruchomisz makro tworzące legendę ColorIndex ustaw się w pustym arkuszu", vbInformation, "STOP"
    Exit Sub
  End If
 
  Dim W As Long, K As Long
  For W = 1 To 7
    For K = 1 To 8
      Cells(W, K).Value = (W - 1) * 8 + K
      Cells(W, K).Interior.ColorIndex = (W - 1) * 8 + K
      Select Case Cells(W, K).Value
        Case 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56
          Cells(W, K).Font.ColorIndex = 2
      End Select
    Next
  Next
  Dim Zakres As Range
  Set Zakres = ActiveSheet.UsedRange
  Zakres.Font.Bold = True
  Zakres.HorizontalAlignment = xlCenter
  Zakres.VerticalAlignment = xlCenter
  Zakres.RowHeight = 30
End Sub

Sumuj wartości z kolorowych komórek

Dzisiaj prosta wprawka z użyciem pętli For Each
Zaznaczamy zakres a makro zsumuje wartości z komórek wypełnionych dowolnym kolorem

Sub SumujKolorowe()
  Dim Kom As Range
  Dim Wynik As Double
  Dim Nic As String
  For Each Kom In Selection
    If Kom.Interior.ColorIndex <> xlNone Then
      Wynik = Wynik + Kom.Value
    End If
  Next
  Nic = _
    InputBox("W polu poniżej jest suma wartości znalezionych w kolorowych komórkach :)" _
    & vbNewLine & _
    "Możesz skopiować ten wynik (Ctrl+C) aby później go gdzieś wkleić", , Wynik)
End Sub