VBA Excel ColorIndex

Bardzo często potrzebujemy wrzucić kolor do komórki. Najprościej i najwydajniej działa użycie ColorIndex
Poniżej kod i jego efekt

Sub LegendaColorIndex()
  If ActiveSheet.UsedRange.Cells.Count > 1 Then
    MsgBox "Zanim uruchomisz makro tworzące legendę ColorIndex ustaw się w pustym arkuszu", vbInformation, "STOP"
    Exit Sub
  End If
 
  Dim W As Long, K As Long
  For W = 1 To 7
    For K = 1 To 8
      Cells(W, K).Value = (W - 1) * 8 + K
      Cells(W, K).Interior.ColorIndex = (W - 1) * 8 + K
      Select Case Cells(W, K).Value
        Case 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56
          Cells(W, K).Font.ColorIndex = 2
      End Select
    Next
  Next
  Dim Zakres As Range
  Set Zakres = ActiveSheet.UsedRange
  Zakres.Font.Bold = True
  Zakres.HorizontalAlignment = xlCenter
  Zakres.VerticalAlignment = xlCenter
  Zakres.RowHeight = 30
End Sub

Legenda ColorIndex