Akademia VBA

czyli jak uzyskać władzę nad światem … danych

Odwieczny problem: Funkcja Slownie

Kategorie: Access VBA,Excel VBA,Uniwersalne VBA — Dariusz Kolasa o 13:38, 24 Kwi 2011

Jak na razie to największy kawałek kodu na tej stronie. Funkcja Slownie, czyli zamieniająca kwotę na jej słowny odpowiednik nie jest dostępna w Excelu ani w żadnej innej aplikacji Microsoft Office (o ile mi wiadomo).

I tu korekta (jak sądzę). W komentarzu pod tym artykułem znajduje się funkcja działająca w SQL Server Reporting Services. Komentarz autorstwa Pana Adama.

Oczywiście w Sieci można znaleźć wiele przykładów jej implementacji ale cóż warta byłaby strona o VBA, gdyby jej tu nie można było znaleźć. Wszelkie wytknięte błędy i konstruktywne uwagi krytyczne będą mile widziane (dwa błędy już zostały wykryte i poprawione). Funkcja korzysta z dwóch pomocniczych funkcji prywatnych, bez których nie będzie działać. Oto kod:

 
Option Explicit
 
Function Slownie(Kwota As Variant) As String
  '==================================
  ' UWAGA! Funkcja wymaga obu funkcji
  ' prywatnych zamieszczonych poniżej
  '==================================
 
  Const WERSJA As String = _
    "Funkcja Słownie v.1.02 (Akademia-VBA.pl)"
 
  Dim Opis(19) As String
  Dim DziesOpis(2 To 10) As String
  Dim SetOpis(1 To 9) As String
 
  Dim Zlotowki As String
  Dim Grosze As String
 
  Dim TrojkaZl As String
  Dim TrojkaTys As String
  Dim TrojkaMln As String
 
  Dim wynikGrosze As String
  Dim wynikZlote As String
  Dim Ujemna As Boolean
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  'sprawdzenie czy puste
  If IsNull(Kwota) Or IsEmpty(Kwota) Then
    Slownie = "# Brak kwoty!"
    Exit Function
  End If
 
  'sprawdzenie czy liczba
  If Not IsNumeric(Kwota) Then
    Slownie = "# Nieprawidłowy typ wartości!"
    Exit Function
  End If
 
  'gdy ujemna
  If Kwota < 0 Then
    Ujemna = True
    Kwota = -Kwota
  End If
 
  'konwersja na stringi
  Zlotowki = CStr(Int(Kwota))
  Grosze = CStr(Kwota - Int(Kwota))
 
  'sprawdzenie, czy nie za duża, max 99 mln
  If Len(Zlotowki) > 9 Then
    Slownie = "# Kwota za duża, max 999 mln!"
    Exit Function
  End If
 
  'ewentualne zaokrąglenie do 2 msc po przecinku
  'tu drobna poprawka stąd wersja 1.01
  'było ...= CStr(Round(CDbl(Grosze) * 100, 2))
  If Len(Grosze) > 2 Then
    Grosze = CStr(Round(CDbl(Grosze), 2) * 100)
  End If
 
  'kod zasadniczy
  '==============
  Select Case Len(Zlotowki)
  Case 1 To 3
    wynikZlote = Trojka(Zlotowki) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(Zlotowki), "zł", False)
  Case 4 To 6
    TrojkaZl = Right(Zlotowki, 3)
    TrojkaTys = Left(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 3)
    wynikZlote = Trojka(TrojkaTys) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaTys), "tys", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaZl) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaZl), "zł", True)
  Case 7 To 9
    TrojkaZl = Right(Zlotowki, 3)
    TrojkaTys = Mid(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 5, 3)
    TrojkaMln = Left(Zlotowki, Len(Zlotowki) - 6)
    wynikZlote = Trojka(TrojkaMln) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaMln), "mln", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaTys) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaTys), "tys", True) _
      & " " & Trojka(TrojkaZl) & _
      OpisRzeduWielkosci(CLng(TrojkaZl), "zł", True)
  End Select
 
  wynikGrosze = Trojka(Grosze) & _
    OpisRzeduWielkosci(CLng(Grosze), "gr", False)
 
  If wynikGrosze = "" Then wynikGrosze = "zero groszy"
 
  Slownie = IIf(Ujemna, "minus ", "") & _
    Trim(wynikZlote & " " & wynikGrosze)
 
  Exit Function
Obsluga:
  MsgBox Err & " - " & Err.Description, vbCritical, WERSJA
End Function
 
Private Function OpisRzeduWielkosci( _
    Liczba As Long, RzadWielkosci As String, _
    WiekszeTysiac As Boolean) As String
 
  Dim JestZero As Boolean
  Dim DwieOstatnie As Long
  Dim Ostatnia As Long
 
  If Liczba = 0 Then
    If WiekszeTysiac Then
      If RzadWielkosci = "zł" Then
        OpisRzeduWielkosci = "złotych"
      End If
    Else
      OpisRzeduWielkosci = ""
    End If
    Exit Function
  End If
 
  DwieOstatnie = CLng(Right(CStr(Liczba), 2))
  Ostatnia = CLng(Right(CStr(Liczba), 1))
 
  Select Case RzadWielkosci
  Case "gr"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " groszy"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " grosz"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " grosze"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " groszy"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " grosze"
      End Select
    End Select
  Case "zł"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " złotych"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " złoty"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " złote"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " złotych"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " złote"
      End Select
    End Select
  Case "tys"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " tysięcy"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " tysiąc"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " tysiące"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " tysięcy"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " tysiące"
      End Select
    End Select
  Case "mln"
    Select Case DwieOstatnie
    Case 0, 5 To 19
      OpisRzeduWielkosci = " milionów"
    Case 1
      OpisRzeduWielkosci = " milion"
    Case 2 To 4
      OpisRzeduWielkosci = " miliony"
    Case Is > 19
      Select Case Ostatnia
      Case 0, 1, Is > 4
        OpisRzeduWielkosci = " milionów"
      Case 2 To 4
        OpisRzeduWielkosci = " miliony"
      End Select
    End Select
  End Select
End Function
 
Private Function Trojka(strLiczba As String) As String
  Dim lngLiczba As Long
  Dim lngOstatnia As Long
  Dim lngDwieOstatnie As Long
 
  Dim Opis(19) As String
  Dim DziesOpis(10) As String
  Dim SetOpis(9) As String
 
  If CLng(strLiczba) = 0 Then
    Trojka = ""
    Exit Function
  End If
 
  Opis(0) = "zero"
  Opis(1) = "jeden"
  Opis(2) = "dwa"
  Opis(3) = "trzy"
  Opis(4) = "cztery"
  Opis(5) = "pięć"
  Opis(6) = "sześć"
  Opis(7) = "siedem"
  Opis(8) = "osiem"
  Opis(9) = "dziewięć"
  Opis(10) = "dziesięć"
  Opis(11) = "jedenaście"
  Opis(12) = "dwanaście"
  Opis(13) = "trzynaście"
  Opis(14) = "czternaście"
  Opis(15) = "piętnaście"
  Opis(16) = "szesnaście"
  Opis(17) = "siedemnaście"
  Opis(18) = "osiemnaście"
  Opis(19) = "dziewiętnaście"
 
  DziesOpis(0) = "zero"
  DziesOpis(1) = "dziesięć"
  DziesOpis(2) = "dwadzieścia"
  DziesOpis(3) = "trzydzieści"
  DziesOpis(4) = "czterdzieści"
  DziesOpis(5) = "pięćdziesiąt"
  DziesOpis(6) = "sześćdziesiąt"
  DziesOpis(7) = "siedemdziesiąt"
  DziesOpis(8) = "osiemdziesiąt"
  DziesOpis(9) = "dziewięćdziesiąt"
 
  SetOpis(0) = "zero"
  SetOpis(1) = "sto"
  SetOpis(2) = "dwieście"
  SetOpis(3) = "trzysta"
  SetOpis(4) = "czterysta"
  SetOpis(5) = "pięćset"
  SetOpis(6) = "sześćset"
  SetOpis(7) = "siedemset"
  SetOpis(8) = "osiemset"
  SetOpis(9) = "dziewięćset"
 
  lngLiczba = CLng(strLiczba)
 
  'tu policzymy ostatnią
  lngOstatnia = CLng(Right(strLiczba, 1))
 
  Select Case lngLiczba
  Case Is < 20
    Trojka = Opis(lngLiczba)
  Case Is < 100
    If lngLiczba Mod 10 = 0 Then
      Trojka = DziesOpis(lngLiczba / 10)
    Else
      Trojka = DziesOpis((lngLiczba - lngOstatnia) / 10) _
        & " " & Opis(lngOstatnia)
    End If
  Case Else 'trzycyfrowa
    If lngLiczba Mod 100 = 0 Then
      Trojka = SetOpis(lngLiczba / 100)
    Else
      'tu policzymy dwie ostatnie
      lngDwieOstatnie = CLng(Right(strLiczba, 2))
 
      If lngLiczba Mod 10 = 0 Then
        Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
          & " " & DziesOpis(lngDwieOstatnie / 10)
      Else
        If lngDwieOstatnie < 20 Then
          Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
            & " " & Opis(lngDwieOstatnie)
        Else
          Trojka = SetOpis((lngLiczba - lngDwieOstatnie) / 100) _
            & " " & DziesOpis((lngDwieOstatnie - lngOstatnia) / 10) _
            & " " & Opis(lngOstatnia)
        End If
      End If
    End If
  End Select
End Function

15 komentarzy »

21

Komentarz- kamilo_han

2 Wrz 2011 @ 10:39

OstLiczba = CLng(Right(CStr(Liczba), 1))

W funkcji „OpisRzeduWielkosci” należy zmienić w powyższym fragmencie 1 na 2, ponieważ dla liczb większych niż 100 niepoprawnie odmienia słowo „złote” (bez zmiany otrzymujemy „113 złote”, „213 złote”, itd.).

22

Komentarz- Dariusz Kolasa

3 Wrz 2011 @ 21:08

rzeczywiście masz rację, odkryłeś błąd. Jego rozwiązanie nie było niestety aż tak proste jak proponowałeś, ale dzięki za testy. Zamieściłem już poprawiony kod

65

Komentarz- adam

26 Mar 2014 @ 15:37

Co prawda nie jest to VBA tylko VB.NET ale skoro Pan Adam tak się wysilił to może się komuś przyda funkcja Slownie na potrzeby SQL Server Reporting Services (jeszcze nie testowałem ale wygląda sensownie)
Poniżej cytuję Pana Adama
[cc lang=”vb”]
Do reporting services funkcja do zamiany kwoty na słownie

Public Shared Function changeToWords(ByVal numb As [String]) As [String]
Dim val As [String] = „”, wholeNo As [String] = numb, points As [String] = „”, andStr As [String] = „”, pointStr As [String] = „”
Dim endStr As [String] = „”
Try
Dim decimalPlace As Integer = numb.IndexOf(„.”)
If decimalPlace > 0 Then
wholeNo = numb.Substring(0, decimalPlace)
points = numb.Substring(decimalPlace + 1)

andStr = ” ”

pointStr = translateCents(points)
Else andStr = ” 00/100 zł”
End If
val = [String].Format(„{0} {1}{2} {3}”, translateWholeNumber(wholeNo).Trim(), andStr, pointStr, endStr)
Catch

End Try
Return val
End Function
Private Shared Function translateWholeNumber(ByVal number As [String]) As [String]
Dim word As String = „”
Try
Dim beginsZero As Boolean = False
‚tests for 0XX
Dim isDone As Boolean = False
‚test if already translated
Dim dblAmt As Double = (Convert.ToDouble(number))
‚if ((dblAmt > 0) && number.StartsWith(„0”))
If dblAmt > 0 Then
‚test for zero or digit zero in a nuemric
beginsZero = number.StartsWith(„0”)

Dim numDigits As Integer = number.Length
Dim pos As Integer = 0
‚store digit grouping
Dim place As [String] = „”
‚digit grouping name:hundres,thousand,etc…
Select Case numDigits
Case 1
‚ones’ range
word = ones(number)
isDone = True
Exit Select
Case 2
‚tens’ range
word = tens(number)
isDone = True
Exit Select
Case 3
‚hundreds’ range
word = sto(number)
isDone = True
Exit Select
‚thousands’ range
Case 4, 5, 6
pos = (numDigits Mod 4) + 1

Select Case numDigits
Case 4
place = tysiac(number.Substring(0, 1),1)
Exit Select
Case 5
place = tysiac(number.Substring(1, 1),0)
Exit Select
Case 6
place = tysiac(number.Substring(2, 1),0)
Exit Select

End Select

Exit Select
‚millions’ range
Case 7, 8, 9
pos = (numDigits Mod 7) + 1

Select Case numDigits
Case 7
place = milion(number.Substring(0, 1),1)
Exit Select
Case 8
place = milion(number.Substring(1, 1),0)
Exit Select
Case 9
place = milion(number.Substring(2, 1),0)
Exit Select

End Select

Exit Select
Case 10
‚Billions’s range
pos = (numDigits Mod 10) + 1
place = ” miliard ”
Exit Select
Case Else
‚add extra case options for anything above Billion…
isDone = True
Exit Select
End Select
If Not isDone Then
‚if transalation is not done, continue…(Recursion comes in now!!)
word = translateWholeNumber(number.Substring(0, pos)) + place + translateWholeNumber(number.Substring(pos))
‚check for trailing zeros
If beginsZero Then
word = ” and ” & word.Trim()
End If
End If
‚ignore digit grouping names
If word.Trim().Equals(place.Trim()) Then
word = „”
End If
End If
Catch

End Try
Return word.Trim()
End Function

Private Shared Function tysiac(ByVal digit As Integer, ByVal No As Integer) As [String]
Dim name As [String] = Nothing
Select Case digit
Case 1
If No.Equals(1) Then
name = ” tysiąc ”
Else
name = ” tysiecy ”
End If
Exit Select
Case 2, 3, 4
name = ” tysiące ”
Exit Select
Case 5,6,7,8,9
name = ” tysięcy ”
Exit Select
End Select
Return name
End Function

Private Shared Function milion(ByVal digit As Integer, ByVal No As Integer) As [String]
Dim name As [String] = Nothing
Select Case digit
Case 1
If No.Equals(1) Then
name = ” milion ”
Else
name = ” milionów ”
End If
Exit Select
Case 2, 3, 4
name = ” miliony ”
Exit Select
Case 5,6,7,8,9
name = ” milionów ”
Exit Select
End Select
Return name
End Function

Private Shared Function sto(ByVal digit As [String]) As [String]
Dim digt As Integer = Convert.ToInt32(digit)
Dim name As [String] = Nothing
Select Case digt
Case 100
name = „sto”
Exit Select
Case 200
name = „dwieście”
Exit Select
Case 300
name = „trzysta”
Exit Select
Case 400
name = „czterysta”
Exit Select
Case 500
name = „pięćset”
Exit Select
Case 600
name = „sześćset”
Exit Select
Case 700
name = „siedemset”
Exit Select
Case 800
name = „osiemset”
Exit Select
Case 900
name = „dziewięćset”
Exit Select
Case Else
If digt > 0 Then
name = (sto(digit.Substring(0, 1) & „00”) & ” „) + (tens(digit.Substring(1, 1) & „0”) & ” „) + ones(digit.Substring(2))
End If
Exit Select
End Select
Return name
End Function

Private Shared Function tens(ByVal digit As [String]) As [String]
Dim digt As Integer = Convert.ToInt32(digit)
Dim name As [String] = Nothing
Select Case digt
Case 10
name = „dziesięć”
Exit Select
Case 11
name = „jedenaście”
Exit Select
Case 12
name = „dwanaście”
Exit Select
Case 13
name = „trzynaście”
Exit Select
Case 14
name = „czternaście”
Exit Select
Case 15
name = „piętnaście”
Exit Select
Case 16
name = „szesnaście”
Exit Select
Case 17
name = „siedemnaście”
Exit Select
Case 18
name = „osiemnaście”
Exit Select
Case 19
name = „dziewiętnaście”
Exit Select
Case 20
name = „dwadzieścia”
Exit Select
Case 30
name = „trzydzieści”
Exit Select
Case 40
name = „czterdzieści”
Exit Select
Case 50
name = „pięćdziesiąt”
Exit Select
Case 60
name = „sześćdziesiąt”
Exit Select
Case 70
name = „siedemdziesiąt”
Exit Select
Case 80
name = „osiemdziesiąt”
Exit Select
Case 90
name = „dziewięćdziesiąt”
Exit Select
Case Else
If digt > 0 Then
name = (tens(digit.Substring(0, 1) & „0”) & ” „) + ones(digit.Substring(1))
End If
Exit Select
End Select
Return name
End Function
Private Shared Function ones(ByVal digit As [String]) As [String]
Dim digt As Integer = Convert.ToInt32(digit)
Dim name As [String] = „”
Select Case digt
Case 1
name = „jeden”
Exit Select
Case 2
name = „dwa”
Exit Select
Case 3
name = „trzy”
Exit Select
Case 4
name = „cztery”
Exit Select
Case 5
name = „pięć”
Exit Select
Case 6
name = „sześć”
Exit Select
Case 7
name = „siedem”
Exit Select
Case 8
name = „osiem”
Exit Select
Case 9
name = „dziewięć”
Exit Select
End Select
Return name
End Function
Private Shared Function translateCents(ByVal cents As [String]) As [String]
Dim cts As [String] = „”, digit As [String] = „”, engOne As [String] = „”

For i As Integer = 0 To cents.Length – 1
digit = cents(i).ToString()
cts += „” & digit
Next

If cents.Length.Equals(1) Then
cts += „0”
End If

If cents.Length.Equals(0) Then
cts += „00”
End If

cts += „/100 zł”
Return cts
End Function
[/cc]

Komentarz- nick

8 Kwi 2015 @ 13:56

taki drobiazg :)

debug.Print Slownie(999999999.-1)
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych
:)

Komentarz- pallicho

28 Cze 2016 @ 12:38

Skorzystałem, dziękuję. Przydałaby się jeszcze wersja pod dowolną walutę typu:

sto jedenaście EUR 35/100.

Komentarz- Hulkij

29 Lip 2016 @ 7:45

Cześć,
czy w jakiś prosty sposób da się zamienić by do kwoty, którą jest liczba całkowita było dopisywane „zero groszy”.
Czy da zmienić się zapis groszy na format „gr/100”?
Kod, który jest na tej stronie jest bardzo dobrej jakości w porównaniu do tych zamieszczonych przez innych użytkowników, natomiast brakuje mi tej opcji.
Pozdrawiam

Komentarz- Rafal

15 Sty 2018 @ 14:02

Chciałbym skorzystać z tego makra, ale niestety nie potrafię tego przenieść do mojego excela :(

Komentarz- Darek Kolasa

17 Sty 2018 @ 21:42

to może pomóc
http://akademia-vba.pl/ogolne/jak-skorzystac-z-kodu-vba-znalezionego-w-internecie/

Komentarz- Tomi

17 Paź 2018 @ 15:57

Może ktoś podpowiedzieć jak powyższy kod zaimplementować do sql-a?

Komentarz- sylwek

15 Lis 2018 @ 8:18

Witam, czy wystarczy skopiować kod i wkleić w edytorze vba żeby działał? Wklejam wszystko w jeden moduł i nie działa, zamiast wyniku wyswietla mi sie #Błąd ;/ Proszę o pomoc :)

Komentarz- Darek Kolasa

15 Lis 2018 @ 19:26

tak, wystarczy utworzyć skoroszyt z obsługą makr, w nim moduł publiczny i wkleić do niego kod
Pomoc:
http://akademia-vba.pl/excel-vba/jak-zaczac-programowanie-w-vba-w-excelu-2010/
http://akademia-vba.pl/ogolne/jak-skorzystac-z-kodu-vba-znalezionego-w-internecie/

Komentarz- Hobbit

19 Lis 2018 @ 8:23

Podpinam się pod kolegę. Jak stworzyć dopisek „zero groszy”?

Komentarz- Darek Kolasa

19 Lis 2018 @ 19:42

zmodyfikowałem kod – teraz będzie „zero groszy”

Komentarz- Ola

7 Mar 2019 @ 11:23

Kod się sprawdza doskonale. Bardzo mi pomógł i dziękuję twórcy za udostępnienie. Od razu dodam, że w momencie, gdy zaczął go obsługiwać pechowiec, czyli ja :D od razu wyskoczył mi byk. Oczywiście mój, na który ewidentnie twórca nie był przygotowany :D Nie wprowadziłam zaokrągleń kwot, więc wynik formuły był dokładnie 179.9989. Funkcja wówczas podaje wartość słownie „sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i sto groszy”… Może warto wprowadzić zaporę przed zdolnościami takich, jak ja :D

Komentarz- Darek Kolasa

7 Mar 2019 @ 23:14

dzięki za info, spróbuję poprawić w wolnej chwili

RSS komentarzy do wpisu. Adres trackback

Zostaw komentarz

Dozwolone znaczniki XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>