Scalacz – aplikacja do automatycznej konsolidacji danych z wielu skoroszytów

Tym razem nieco większa porcja kodu. Jest to w miarę kompletna aplikacja, gotowa do użycia. Wystarczy skopiować poniższy kod do modułu publicznego w Excelu (Alt+F11, Insert – Module). Aplikacja konsoliduje dane z wielu skoroszytów i zapisuje je w zbiorczym, nowo tworzonym arkuszu. Przed użyciem proszę uważnie przeczytać założenia

Public Const WERSJA As String = "Scalacz v.1.0 (Akademia-VBA.pl)"
 
' ==================================================
' ZAŁOŻENIA:
' 1. Wszystkie skoroszyty do scalenia znajdują się w jednym folderze
' 2. Nie ma tam żadnych skoroszytów przypadkowych (w tym docelowego)
' 3. Dane do scalenia są zawsze w pierwszym arkuszu i mają jednakowe kolumny
' 4. Dane do scalenia mają nagłówki
' ==================================================
 
Sub Scalaj()
  Dim Skonsolidowany As Worksheet
  Dim Plik As String
  Dim Skor As Workbook, Ark As Worksheet
  Dim Pocz As Range, Kon As Range
  Dim Naglowki As Range, Podzakres As Range, KomDocel As Range
  Dim Licznik As Long, LW As Long, LK As Long
  Dim ZakresDocel As Range, LW_Docel As Long
  Dim Folder As String
 
  Folder = WskazFolder("Wskaż folder z plikami do scalenia", "Scalaj")
  If Len(Folder) = 0 Then
    MsgBox "Nie wskazano foldera źródłowego", vbExclamation, WERSJA
    Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Set Skonsolidowany = Worksheets.Add()
  Plik = Dir(Folder & "*.xls")
  Do Until Len(Plik) = 0
    Licznik = Licznik + 1
    Application.StatusBar = "Konsolidacja pliku nr " & Licznik
    Set Skor = Workbooks.Open(Folder & Plik)
    Set Ark = Skor.Sheets(1)
    If Licznik = 1 Then
      Set Naglowki = Ark.Range("A1").CurrentRegion.Rows(1)
      Naglowki.Copy Skonsolidowany.Range("A1")
      Set KomDocel = Skonsolidowany.Range("A2")
    Else
      Set ZakresDocel = Skonsolidowany.Range("A1").CurrentRegion
      LW_Docel = ZakresDocel.Rows.Count
      Set KomDocel = Skonsolidowany.Cells(LW_Docel + 1, 1)
    End If
    Set Podzakres = Ark.Range("A1").CurrentRegion
    LW = Podzakres.Rows.Count
    LK = Podzakres.Columns.Count
    Set Podzakres = Range(Ark.Range("A2"), Ark.Cells(LW, LK))
    Podzakres.Copy KomDocel
    Skor.Close False
    Plik = Dir
  Loop
  Skonsolidowany.Name = "Skonsolidowany" & StempelCzasowy
  Skonsolidowany.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
  Skonsolidowany.Range("A1").Select
  'Application.StatusBar = "Gotowy"
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "Konsolidacja " & Licznik & " arkuszy zakończona", vbInformation, WERSJA
End Sub
 
Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
End Function
 
Function WskazFolder(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
    Wybrane = Okno.SelectedItems(1)
    If Right(Wybrane, 1) <> "\" Then
      WskazFolder = Wybrane & "\"
    Else
      WskazFolder = Wybrane
    End If
  End If
End Function