Bezpieczne wyłączenie odświeżania ekranu

Większość programistów VBA wie o tym, że aby przyspieszyć wykonanie procedury warto wyłączyć odświeżanie ekranu. Ma to kluczowe znaczenie np. przy generowaniu złożonych wykresów.
[cc lang=”vb”] Application.ScreenUpdating = False [/cc]
Ale już nie każdy potrafi napisać kod gwarantujący przywrócenie odświeżania. Brak odświeżania może drogo kosztować…
Należy to zrobić w sekcji czyszczenia obsługi błędów, wtedy wykona się zawsze, nawet po błędzie.

Sub GenerujWykres()
   'jakieś deklaracje
   On Error GoTo Obsluga
   Application.ScreenUpdating = False
   'jakiś kod
Czyszczenie:
   On Error Resume Next
   'jakieś inne sprzątanie
   Application.ScreenUpdating = True
   Exit Sub
Obsluga:
   MsgBox Err.Description
   Resume Czyszczenie
End Sub

Oczywiście w ten sposób powinniśmy obsłużyć wszystkie inne niebezpieczne zmiany dokonane przez aplikację na maszynie użytkownika. Na szczęście obsługi błędów nie trzeba pisać w podprocedurach, wystarczy ją napisać w procedurze głównej