Usuwanie fragmentów tekstu ograniczonego parą znaków

Ostatnio dwukrotnie zostałem poproszony o rozwiązanie problemu usuwania części tekstu pomiędzy parą znaków
Np „Ala (hihi) ma kota (hehe) a kot to” – powinno zostać zamienione na „Ala ma kota a kot to”
Oto rozwiązanie, pisane jak zwykle na szybko, więc pewnie ktoś już to kiedyś zrobił lepiej 🙂

' Wymaga biblioteki Excela
' ze względu na obiekt WorksheetFunction
Function PominTekst( _
  Tekst As String, Ogr1 As String, Ogr2 As String, _
  BezZbednychSpacji As Boolean)
 
  Dim Pocz As Long, Wynik As String
  Dim PozOgr1 As Long
  Dim PozOgr2 As Long
  Pocz = 1
  Do
    PozOgr1 = InStr(Pocz, Tekst, Ogr1)
    If PozOgr1 = 0 Then Exit Do
    PozOgr2 = InStr(PozOgr1 + 1, Tekst, Ogr2)
    Wynik = Wynik & Mid(Tekst, Pocz, PozOgr1 - Pocz)
    Pocz = PozOgr2 + 1
  Loop
  Wynik = Wynik & Mid(Tekst, Pocz)
  If BezZbednychSpacji Then
    PominTekst = WorksheetFunction.Trim(Wynik)
  Else
    PominTekst = Wynik
  End If
End Function