Tworzenie i użycie własnej zmiennej obiektowej typu Excel.Range

Przykład na tworzenie własnej zmiennej typu Range i posługiwanie się właściwościami obiektu Range, typu Range:

 1. CurrentRegion
 2. Rows(W)
 3. Columns(K)
 4. Cells(W,K)
Sub WlasnaZmiennaRange()
 
  Dim Zakres As Range
  Dim LW As Long, LK As Long
 
  'sprawdzenie, czy aktywna komórka znajduje się
  'w zakresie danych, przy pomocy własnej funkcji logicznej
  If fnBrakZakresu Then Exit Sub
 
  'ustawienie referencji do obiektu
  'na podstawie właściwości "Bieżący obszar" aktywnej komórki
  Set Zakres = ActiveCell.CurrentRegion
 
  'kolorowanie zakresu poprzez własną zmienną
  Zakres.Interior.ColorIndex = 35
 
  'odczyt liczby wierszy i kolumn zakresu
  LW = Zakres.Rows.Count
  LK = Zakres.Columns.Count
 
  'wyświetlenie wartości zmiennych w oknie debuggera
  Debug.Print "lw: " & LW
  Debug.Print "lk: " & LK
 
  'kolorowanie skrajnych wierszy
  Zakres.Rows(1).Interior.ColorIndex = 34
  Zakres.Rows(LW).Interior.ColorIndex = 34
 
  'i kolumn
  Zakres.Columns(1).Interior.ColorIndex = 34
  Zakres.Columns(LK).Interior.ColorIndex = 34
 
  'kolorowanie narożników zakresu
  Zakres.Cells(1, 1).Interior.ColorIndex = 36
  Zakres.Cells(1, LK).Interior.ColorIndex = 36
  Zakres.Cells(LW, 1).Interior.ColorIndex = 36
  Zakres.Cells(LW, LK).Interior.ColorIndex = 36
 
End Sub

Na koniec funkcja logiczna, z której korzysta powyższa procedura:

Function fnBrakZakresu() As Boolean
  If Len(ActiveCell) = 0 Then
    MsgBox "Ustaw się w niepustej komórce zakresu danych!"
    fnBrakZakresu = True
  End If
End Function