Jak dopisać rekord w tabeli z poziomu VBA

Można to zrobić z użyciem rekordsetu DAO. Oczywiście aby kod zadziałał potrzebna jest tabela „tbOsoby” z polami „Imie” i „Nazwisko”

Sub DodajRekord()
 
  Dim db As DAO.Database
  Dim rs As DAO.Recordset
 
  Set db = CurrentDb
  Set rs = db.OpenRecordset("tbOsoby")
 
  rs.AddNew
  rs!Imie = "Jan"
  rs!Nazwisko = "Kowalski"
  rs.Update
 
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  Set db = Nothing
 
End Sub