Sprawdzenie dostępności pliku

Czasem chcielibyśmy wiedzieć, czy plik na którym chcemy wykonać jakąś operację, jest dla nas dostępny. Np gdy jest otwarty przez innego użytkownika próba jego użycia może powodować błąd. Ponadto wcześniej należy sprawdzić czy dany plik w ogóle istnieje. Można to sprawdzić przy pomocy poniższych funkcji:

Public Const WERSJA as String = "Dostępność pliku v.0.1"
Sub TestFunkcji()
  Const NAZWA_PLIKU As String = "C:\EX04\Baza.xls"
  If BrakPliku(NAZWA_PLIKU) Then Exit Sub
  If PlikNiedostepny(NAZWA_PLIKU) Then Exit Sub
  MsgBox "Plik jest dostępny, można coś z nim robić ;)", vbInformation
End Sub
 
Function PlikNiedostepny(NazwaPliku As String) As Boolean
  Dim NrPliku As Long
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  NrPliku = FreeFile()
  Open NazwaPliku For Binary Access Read Write Lock Read Write As #NrPliku
  Close #NrPliku
  Exit Function
Obsluga:
  Select Case Err
  Case 70
    MsgBox "Plik jest obecnie otwarty przez inny proces", vbExclamation
  Case Else
    MsgBox "Przy próbie otwarcia pliku zgłaszany jest błąd: " _
      & Err & " - " & Err.Description, vbCritical
  End Select
  PlikNiedostepny = True
End Function
 
Function BrakPliku(PelnaNazwaPliku As String) As Boolean
  If Dir(PelnaNazwaPliku) = "" Then
    MsgBox "Brak pliku", vbCritical, WERSJA
    BrakPliku = True
  End If
End Function

 1. WERSJA – nie jest zdefiniowana oraz dobrze by było napisać funkcję która gdy plik nie jest otwary go go otowrzy. W trakcie komilacji zmienna NAZWA_PLIKU nie stwierdza czy plik leży ma dysku co jest powaznym probllem

  • WERSJA to oczywiście stała i faktycznie w tym kawałku kodu nie była zdefiniowana
   Trzeba w module publicznym w sekcji deklaracji dopisać coś jak poniżej:
   Const WERSJA As String = „Jakaś apka v.0.0.1”
   Co do otwierania to już niekoniecznie, ponieważ nie wiemy jakiego typu to jest plik w związku z tym może być problem z poprawnym otwarciem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *