Scalacz – aplikacja do automatycznej konsolidacji danych z wielu skoroszytów

Tym razem nieco większa porcja kodu. Jest to w miarę kompletna aplikacja, gotowa do użycia. Wystarczy skopiować poniższy kod do modułu publicznego w Excelu (Alt+F11, Insert – Module). Aplikacja konsoliduje dane z wielu skoroszytów i zapisuje je w zbiorczym, nowo tworzonym arkuszu. Przed użyciem proszę uważnie przeczytać założenia

Public Const WERSJA As String = "Scalacz v.1.0 (Akademia-VBA.pl)"
 
' ==================================================
' ZAŁOŻENIA:
' 1. Wszystkie skoroszyty do scalenia znajdują się w jednym folderze
' 2. Nie ma tam żadnych skoroszytów przypadkowych (w tym docelowego)
' 3. Dane do scalenia są zawsze w pierwszym arkuszu i mają jednakowe kolumny
' 4. Dane do scalenia mają nagłówki
' ==================================================
 
Sub Scalaj()
  Dim Skonsolidowany As Worksheet
  Dim Plik As String
  Dim Skor As Workbook, Ark As Worksheet
  Dim Pocz As Range, Kon As Range
  Dim Naglowki As Range, Podzakres As Range, KomDocel As Range
  Dim Licznik As Long, LW As Long, LK As Long
  Dim ZakresDocel As Range, LW_Docel As Long
  Dim Folder As String
 
  Folder = WskazFolder("Wskaż folder z plikami do scalenia", "Scalaj")
  If Len(Folder) = 0 Then
    MsgBox "Nie wskazano foldera źródłowego", vbExclamation, WERSJA
    Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Set Skonsolidowany = Worksheets.Add()
  Plik = Dir(Folder & "*.xls")
  Do Until Len(Plik) = 0
    Licznik = Licznik + 1
    Application.StatusBar = "Konsolidacja pliku nr " & Licznik
    Set Skor = Workbooks.Open(Folder & Plik)
    Set Ark = Skor.Sheets(1)
    If Licznik = 1 Then
      Set Naglowki = Ark.Range("A1").CurrentRegion.Rows(1)
      Naglowki.Copy Skonsolidowany.Range("A1")
      Set KomDocel = Skonsolidowany.Range("A2")
    Else
      Set ZakresDocel = Skonsolidowany.Range("A1").CurrentRegion
      LW_Docel = ZakresDocel.Rows.Count
      Set KomDocel = Skonsolidowany.Cells(LW_Docel + 1, 1)
    End If
    Set Podzakres = Ark.Range("A1").CurrentRegion
    LW = Podzakres.Rows.Count
    LK = Podzakres.Columns.Count
    Set Podzakres = Range(Ark.Range("A2"), Ark.Cells(LW, LK))
    Podzakres.Copy KomDocel
    Skor.Close False
    Plik = Dir
  Loop
  Skonsolidowany.Name = "Skonsolidowany" & StempelCzasowy
  Skonsolidowany.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
  Skonsolidowany.Range("A1").Select
  'Application.StatusBar = "Gotowy"
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "Konsolidacja " & Licznik & " arkuszy zakończona", vbInformation, WERSJA
End Sub
 
Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
End Function
 
Function WskazFolder(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
    Wybrane = Okno.SelectedItems(1)
    If Right(Wybrane, 1) <> "\" Then
      WskazFolder = Wybrane & "\"
    Else
      WskazFolder = Wybrane
    End If
  End If
End Function

 1. Hej

  IMHO tam jest jeszcze jedno założenie, choć niesformułowane wprost – że mianowicie dane (a ściślej – nagłówki) zaczynają się od komórki A1.

 2. Super !!! o to mi chodziło!! nie znam VBA i ta aplikacja pozowliła mi zaoszczędzić dużo pracy przy łączeniu kilkudziesięciu plików metodą kopiuj/wklej .
  Dziękuję za pomysł strony i za bezinteresowne pomoce.

 3. Cześć,

  Potrzebuje coś takiego tylko aby kopiowało dane miedzy skoroszytami w otwartym jednym arkuszu Excel. Wykorzystuje do tego celu nagrywanie makr ale nie umiem pominąć zakresu kopiowanych komórek.

 4. Cześć,
  Działa super.Mam jeden problem. Scalam także komórki z wartością które odwołują się do innych komórek.
  Jak zmienić poniższy kod aby kopiował mi wartości a nie formułę czyli „Paste Specjal – Value”

  Podzakres.Copy KomDocel

  Pozdrawiam,

  • bez formuł można przez zmienną tablicową:
   [cc lang=”VB”]
   Sub kopiowanie_tablica()
   Dim tbl() As Variant
   tbl = Selection
   Selection.Offset(0, 2) = tbl
   End Sub
   [/cc]

 5. witam serdecznie

  Czy mógłbyktoś przerobić kod alby wklejał wartości zamiast formuł.
  dokładnie mi o to samo chodzi co marcinEri
  Nie potrafię sam przerobić nie stety

 6. Witam,
  Mam pytanie, mam 5 skoroszytów jednakowych. Dostałem szablon, w który muszę skopiować zawartość tych 5 skoroszytów. Szablon niestety różni się od skoroszytów, kolumnami( zmienione nazwy i inne uszeregowanie) Do tej pory robiłem to ręcznie, teraz jest tych danych ponad 1000 pozycji w jednym skoroszycie. Jest jakiś kod, który będzie to w stanie scalić i uszeregować??
  Mail podałem proszę o pomoc….michu21[at]plusnet[dot]pl

  Przykład:
  W skoroszycie kolumna nazwana jest RASA a w nowym szablonie RASA PSA i inne miejsce zajmuje w nowym szablonie

 7. Cześć,
  po odpaleniu makra, otwiera mi pierwszy plik z katalogu w którym mam pliki do scalenia, w pliku wynikowym tworzy mi kolejny arkusz gdzie w pierwszym wierszu są skopiowane nagłówki z plików do scalenia a następnie pokazuje błąd „400”. Po wklejeniu linii

  On Error GoTo Errorcatch
  Errorcatch:
  MsgBox Err.Description

  pokazuje mi „Method 'Range’ of object '_Worksheet’ failed” I nie wiem co z tym można zrobić…

  • Prawdopodobnie któreś z założeń nie jest spełnione – proszę uważnie przeczytać
   Poza tym widzę, że kod był zmieniany, więc i tu coś może być…

 8. hej dzięki za gotowca, ale nie moge zapisać pliku scalonego, pojawia sie błąd: Podpis problemu:

  Nazwa zdarzenia problemu: APPCRASH
  Nazwa aplikacji: EXCEL.EXE
  Wersja aplikacji: 12.0.4518.1014
  Sygnatura czasowa aplikacji: 45428263
  Nazwa modułu z błędem: unknown
  Wersja modułu z błędem: 0.0.0.0
  Sygnatura czasowa modułu z błędem: 00000000
  Kod wyjątku: c0000005
  Przesunięcie wyjątku: 00000002
  Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.256.1
  Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

  Dodatkowe informacje o problemie:
  LCID: 1033
  Brand: Office12Crash
  skulcid: 1033

  wiecie może czemu?

 9. Czy można prosić o modyfikację:
  dodawanie nazwy pliku, który został dodany aby każdy wiersz był identyfikowany nazwa pliku.

  Dziękuję i pozdrawiam
  Jerzy

 10. Hey, potrzebuję skonsolidować dane, ale z drugich arkuszy kazdego pliku, czy jest jakiś prosty sposób aby to obejść?

 11. Witam,

  Równiez prosilbym o modyfikacje: identyfikacja danych ze scalonych exceli po zaciaganej autoamtycznie nazwie pliku (w osobnej kolumnie).

  Z gory dziekuje i pozdrawiam,
  Michal

 12. Public Const WERSJA As String = „Scalacz v.1.1”

  ’ ==================================================
  ’ ZAŁOŻENIA:
  ’ 1. Wszystkie wbkInoszyty do scalenia znajdują się w jednym folderze
  ’ 2. Nie ma tam żadnych wbkInoszytów przypadkowych (w tym docelowego)
  ’ 3. Dane do scalenia są zawsze w pierwszym wshInuszu i mają jednakowe kolumny
  ’ 4. Dane do scalenia mają nagłówki
  ’ ==================================================

  Sub Scalaj()
  Dim wshDestination As Worksheet
  Dim FileNameIn As String
  Dim wbkIn As Workbook, wshIn As Worksheet, wbkOut As Workbook
  Dim Pocz As Range, Kon As Range
  Dim Headers As Range, SubRange As Range, DestCell As Range
  Dim Licznik As Long, LW As Long, LK As Long
  Dim DestRange As Range, hdrStart As Range, dataStart As Range, LW_Docel As Long
  Dim Folder As String
  Dim rowNr As Long

  Folder = WskazFolder(„Wskaż folder z FileNameInami do scalenia”, „Scalaj”)
  If Len(Folder) = 0 Then
  MsgBox „Nie wskazano foldera źródłowego”, vbExclamation, WERSJA
  Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Set wbkOut = Workbooks.Add
  Set wshDestination = wbkOut.Sheets(1)
  FileNameIn = Dir(Folder & „*.xls”)
  Do Until Len(FileNameIn) = 0
  If FileNameIn = ThisWorkbook.Name Then GoTo Scalaj_DoUntil_End
  Licznik = Licznik + 1
  Application.StatusBar = „Konsolidacja FileNameInu nr ” & Licznik
  Set wbkIn = Workbooks.Open(Folder & FileNameIn)
  Set wshIn = wbkIn.Sheets(1)
  If wshIn.Cells(1, 2).Text „” Then
  Set hdrStart = wshIn.Cells(1, 1)
  ElseIf wshIn.Cells(2, 2).Text „” Then
  Set hdrStart = wshIn.Cells(2, 1)
  ElseIf wshIn.Cells(3, 2).Text „” Then
  Set hdrStart = wshIn.Cells(3, 1)
  Else
  MsgBox „Nie znaleziono nagłówka..”
  GoTo Scalaj_DoUntil_End
  End If
  Set dataStart = wshIn.Cells(hdrStart.Row + 1, hdrStart.Column)
  wshDestination.Activate
  If Licznik = 1 Then
  Set Headers = Range(hdrStart, hdrStart.End(xlToRight))
  Headers.Copy wshDestination.Range(„A1”)
  Set DestCell = wshDestination.Range(„A2”)
  Else
  Set DestRange = wshDestination.Range(„A1”).CurrentRegion
  LW_Docel = DestRange.Rows.Count
  Set DestCell = wshDestination.Cells(LW_Docel + 1, 1)
  End If
  Set SubRange = hdrStart.CurrentRegion
  LW = SubRange.Rows.Count
  LK = SubRange.Columns.Count
  Set SubRange = Range(dataStart, wshIn.Cells(LW, LK))
  SubRange.Copy DestCell
  If Licznik = 1 Then
  wshDestination.Cells(1, LK + 1) = „Nazwa pliku”
  End If

  wbkIn.Close False
  rowNr = DestCell.Row
  While wshDestination.Cells(rowNr, 1) „”
  wshDestination.Cells(rowNr, LK + 1) = FileNameIn
  rowNr = rowNr + 1
  Wend
  Scalaj_DoUntil_End:
  FileNameIn = Dir
  Loop
  wshDestination.Name = „Scalone_” & StempelCzasowy
  wshDestination.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
  wshDestination.Range(„A1”).Select
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox „Konsolidacja ” & Licznik & ” plików zakończona”, vbInformation, WERSJA
  End Sub

  Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), „_yyyymmdd_hhmmss”)
  End Function

  Function WskazFolder(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
  Wybrane = Okno.SelectedItems(1)
  If Right(Wybrane, 1) „\” Then
  WskazFolder = Wybrane & „\”
  Else
  WskazFolder = Wybrane
  End If
  End If
  End Function

 13. Hej!
  Świetny kod! Niestety w moich warunkach potrzeba w nim jeszcze jednej zmiany. Muszę ustawić go tak, żeby kopiował tylko dane z kolumn od A do K, poza tym wszystko tak samo.
  Czy mógłbym prosić o pomoc? Próbowałem różnych rzeczy, ale niestety za każdym razem nie działało 🙁

 14. Witam
  Świetne makro. U Mnie sprawdza się połowicznie ponieważ dane w niektórych arkuszach zaczynają się od 10 wiersza. Czy można to jakoś dodać. Tak że najpierw skonsolidowało by tak w założeniu czyli od pierwszego wiersza a poźniej od np 10 wiersza już bez arkuszy wcześniej skonsolidowanych.

 15. Witam,

  makro działa bez zarzutów, znacznie ułatwiło mi pracę. Mam jednak problem ponieważ arkusze z których dane są kopiowane są chronione hasłem a niektóre skoroszyty są na dodatek jeszcze udostępnione. Czy jest możliwość udoskonalenia makra o te parametry?

  • jeżeli zahasłowany jest plik, trzeba użyć argumentu password metody Workbooks.Open, jeżeli zabezpieczony jest arkusz – trzeba użyć metody unprotect arkusza

 16. dziękuje, dodałam jeszcze kod dotyczący udostępnionego skoroszytu, a w które miejsce mam dodać kopiowanie tablicowe?:
  Sub kopiowanie_tablica()
  Dim tbl() As Variant
  tbl = Selection
  Selection.Offset(0, 2) = tbl
  End Sub

 17. Jeśli dodam przed całym kodem jak poniżej to mam dwa kody które nie mogę podpiąć pod jeden przycisk:

  Sub kopiowanie_tablica()
  Dim tbl() As Variant
  tbl = Selection
  Selection.Offset(0, 2) = tbl
  End Sub
  Sub Scalaj()
  Dim Skonsolidowany As Worksheet
  Dim Plik As String
  Dim Skor As Workbook, Ark As Worksheet
  Dim Pocz As Range, Kon As Range
  Dim Naglowki As Range, Podzakres As Range, KomDocel As Range
  Dim Licznik As Long, LW As Long, LK As Long
  Dim ZakresDocel As Range, LW_Docel As Long
  Dim Folder As String

  Folder = WskazFolder(„Wskaż folder z plikami do scalenia”, „Scalaj”)
  If Len(Folder) = 0 Then
  MsgBox „Nie wskazano foldera źródłowego”, vbExclamation, WERSJA
  Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  Set Skonsolidowany = Worksheets.Add()
  Plik = Dir(Folder & „*.xls”)
  Do Until Len(Plik) = 0
  Licznik = Licznik + 1
  Application.StatusBar = „Konsolidacja pliku nr ” & Licznik
  Set Skor = Workbooks.Open(Folder & Plik)
  Set Ark = Skor.Sheets(7)
  Application.AskToUpdateLinks = False
  If ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.ExclusiveAccess
  Application.DisplayAlerts = False
  End If
  Ark.Unprotect Password:=”re08″
  If Licznik = 1 Then
  Set Naglowki = Ark.Range(„B3”).CurrentRegion.Rows(1)
  Naglowki.Copy Skonsolidowany.Range(„B3”)
  Set KomDocel = Skonsolidowany.Range(„B4”)
  Else
  Set ZakresDocel = Skonsolidowany.Range(„B3”).CurrentRegion
  LW_Docel = ZakresDocel.Rows.Count
  Set KomDocel = Skonsolidowany.Cells(LW_Docel + 1, 1)
  End If
  Set Podzakres = Ark.Range(„B3”).CurrentRegion
  LW = Podzakres.Rows.Count
  LK = Podzakres.Columns.Count
  Set Podzakres = Range(Ark.Range(„B4”), Ark.Cells(LW, LK))
  Podzakres.Copy KomDocel
  Skor.Close False
  Plik = Dir
  Loop
  Skonsolidowany.Name = „Skonsolidowany” & StempelCzasowy
  Skonsolidowany.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
  Skonsolidowany.Range(„B3”).Select
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox „Konsolidacja ” & Licznik & ” arkuszy zakończona”, vbInformation, WERSJA
  End Sub

  Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), „_yyyymmdd_hhmmss”)
  End Function

  Function WskazFolder(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
  Wybrane = Okno.SelectedItems(1)
  If Right(Wybrane, 1) „\” Then
  WskazFolder = Wybrane & „\”
  Else
  WskazFolder = Wybrane
  End If
  End If
  End Function

 18. Witam, świetne makro
  Potrzebuję jednak jednej modyfikacji, u mnie wiersze z nagłówkami zaczynają się np:od 3 wiersza,
  Chciałbym zeby makro ignorowało powiedzmy 3 pierwsze wiersze. Gdzie i co trzeba zmodyfikować ?

  • Witam
   Chyba najprościej będzie znaleźć linijkę
   Set Podzakres = Range(Ark.Range(„A2”), Ark.Cells(LW, LK))
   i zmienić A2 na A5

 19. Witam a jak w zmiennych obiektowych dodać żeby czyściło filtry w plikach czyli .ShowAllData

  sory za podwójny ale podałem złego maila

  • Wystarczy użyć metody Autofilter, która włącza/wyłącza autofiltr:
   DowolnyObiektRange.Autofilter
   np:
   ActiveCell.CurrentRegion.AutoFilter
   lub
   Selection.AutoFilter
   lub
   Zakres.Autofilter
   gdzie Zakres to oczywiście zmienna typu Range

 20. Hej! A jak zrobić żeby kopiowało również przecinki? otóż mam np nazwę ulicy która w pliku csv jest wpisana błędnie (tzn zamiast J. Kazimierza jest J, Kazimierza)- wtedy kopiuje tylko do znaku „,” a reszte (czyli następne kolumny) pomija. Da się to jakoś obejść?

 21. Witam
  Jeżeli jeden z plików konsolidowanych nie zawiera danych poza nagłówkiem to zwraca sam nagłówek. Jak to naprawić?
  Pozdrawiam

 22. Witam,
  po pierwsze dzięki za makro – działa super, co prawda źle importuje csv (Excel nie radzi sobie z „;”) ale jak się zamieni rozszerzenie plików na txt i w kodzie „xls” na „txt” to już jest ekstra
  Mam pytanie do tego kodu, które ma dopisywać nazwy pliku do ostatniej kolumny (KOMENTARZ- MICHAL z22 maja 2015 @ 12:13) jest wrzucony ze złymi apostrofami i jak wklejam do excela to nie działa (czerwone podświetlenia błędnych linii). Próbowałem sam poprawiać ale coś mi nie wychodzi – czy mogę prosić jeszcze raz o jego wrzucenie? Wielkie dzięki 🙂

 23. Cześć, mam nadzieje że ktoś to jeszcze czyta 🙂 , mam pytanie , jak zmienić kod aby korzystał z arkusza 2 i zaczynał od wiersza 7 , robiłem wiele kombinacji ale niestety efekt mnie cały czas niezadowala. Dzięki za info zwrotne.

 24. Witam,
  makro super działa, mam jedno pytanie jak można zmodyfikować makro aby pobierał pliki z podfolderów. Założenie nie każdy powinien mieć dostęp do jednego podfolderu z wszystkimi plikami.
  chodzi o dołożenie pętli aby sprawdzał podfoldery w ramach wybranego podfolderu.
  Będę wdzięczny za pomoc.

 25. uzupełniając.mam 20 podfolderów w których jest różna liczba plików xls i z których to podfolderów z n plików excel z podfolderów muszę zebrać dane z pierwszego wiersza w jeden plik zbiorczy.

  • Najprościej chyba będzie dołożyć pętlę po liście folderów umieszczonych w jakimś arkuszu w aplikacji, i dla każdego foldera wykonać kod scalacza

 26. Ale pytanie w którym miejscu Pana kodu to zrobić – nie mam jeszcze tyle umiejętności w VBA – wydaje się, że być może warto zrobić to formie odrębnej procedury/modułu „sprawdzanie podfolderów” i wywoływać jako całą procedurę kod Scalacza po zajrzeniu „Scalacz” również jako moduł i aż do momentu gdy nie znajdzie. Może pokusiłby się Pan o wersję 1.2 scalacza uwzględniającą zaglądanie do plików excel w podfolderach? Będę wdzięczny za pomoc.
  Znalazłem na Akademii Altkom taką procedurę ale nie wiadomo co jest parametrem. Czy mógłbym liczyć na nową wersję scalacza zaglądającego do podkatalogów?
  Pozdrawiam Sławek
  Link do wątku
  https://quorum.akademiq.pl/discussion/1811/kopiowanielaczenie-danych-z-wielu-arkuszy-do-jednego-glownego/p1

  Private Sub PrintFolders()
  Dim sciezkaFolderu As String
  Dim objFSO As Object
  Dim objFolder As Object
  Dim objSubFolder As Object
  Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
  ’ Folder do przeglądania
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(“D:\RiskRegister”)
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  i = 1
  j = 1
  ’ Przegląd folderów we wskazanym folderze głównym
  Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
  For Each objSubFolder In objFolder.subfolders
  Application.StatusBar = objSubFolder.Path & “ ” & objSubFolder.Name
  ’ Nazwa folderu
  Cells(i + 1, 1) = objSubFolder.Name
  ’ Ścieżka folderu
  sciezkaFolderu = objSubFolder.Path
  Cells(i + 1, 2) = sciezkaFolderu
  ’ Przegląd plików w folderze
  ChDir sciezkaFolderu
  j = i + 1
  Dim sciezka As String
  sciezka = Dir(„”)
  Do Until sciezka = „”
  j = j + 1
  Cells(j, 1).Value = sciezka
  Cells(j, 2).Value = sciezkaFolderu & „\” & sciezka
  sciezka = Dir
  Loop
  i = j – 1
  i = i + 1
  Next objSubFolder
  End Sub

  • Ta procedura jest do rekurencji, przy nieznanej liczbie folderów i podfolderów
   Pan zna listę swoich folderów, więc trzeba w jakimś arkuszu tą listę umieścić a potem w pętli pobierać kolejne foldery, przekazując je jako parametr do mojego kodu Scalacza
   Ta strona to reklama moich usług, które normalnie są płatne. Jeżeli jest Pan zainteresowany to proszę o maila podanego na stronie kontakt

 27. Czy można prosić o poszerzenie kodu „scalacza” tak aby potrafił połączyć kilka plików xls (xlsx), zawierających więcej niż jeden arkusz w jeden plik? Dla przykładu mamy takie same pliki xls a w każdym np. po 8 arkuszy różniących się tylko ilością kolumn (np. arusz nr 1 ma zawsze 5 kolumn, arkusz nr 2 zawsze 4 kolumny itp.). Plik wynikowy po scaleniu powinien zawierać 8 arkuszy a w nich scalone dane z poszczególnych arkuszy plików jednostkowych.

  • prawdopodobnie zamiast linijki

   Set Podzakres = Range(Ark.Range("A2"), Ark.Cells(LW, LK))

   wystarczy wpisać
   Set Podzakres = Ark.Range("A2:H10")
   oczywiście 10 to liczba kolumn którą trzeba dopasaować do swojego zakresu

 28. Witam,
  Czy istnieje możliwość, żeby kod wchodził do danego arkusza. W każdym pliku o takiej samej nazwie a nastepnie z niego kopiował dane do jednego skonsolidowanego pliku?

 29. Dziękuje, bardzo pomogło :). Nie widze w kodzie opcji paste. Czy mógłbym wkleic wszystko jako wartości?
  używając PasteSpecial Paste:=xlPasteValues?

 30. Pod Podzakres.Copy KomDocel
  Skor.Close False
  Miedzy te wiersze muszę wstawić. Kasujac KomDocel w pierwszym?
  KomDoce.PasteSpecial = xlPasteValue?

  Podzakres.Copy
  KomDoce.PasteSpecial = xlPasteValue
  Skor.Close False
  ?
  Próbowałem również odwołania do arkusza „Skonsolidowany”
  Jednak i to nie dało rezultatu.
  Dziekuje bardzo za pomoc.

 31. Koledzy,

  Uzywam funkcji kopiowania z sheeta o konkretnej nazwie.
  Moje pytanie – jak zrobic, zeby w momencie gdy nie znajduje sheeta o takiej nazwie jaka chce pomijal ten plik i wykonywal operacje dla nastepnego… ???

  Wyglada to tak:

  Sub Scalaj()
  Dim Skonsolidowany As Worksheet
  Dim Plik As String
  Dim Skor As Workbook, Ark As Worksheet
  Dim Pocz As Range, Kon As Range
  Dim Naglowki As Range, Podzakres As Range, KomDocel As Range
  Dim Licznik As Long, LW As Long, LK As Long
  Dim ZakresDocel As Range, LW_Docel As Long
  Dim Folder As String

  Folder = WskazFolder(„Wskaz folder z plikami do scalenia”, „Scalaj”)
  If Len(Folder) = 0 Then
  MsgBox „Folder zrodlowy nie zostal wskazany”, vbExclamation, WERSJA
  Exit Sub
  End If
  Application.ScreenUpdating = False
  Set Skonsolidowany = Worksheets.Add()
  Plik = Dir(Folder & „*.xlsx”)
  Do Until Len(Plik) = 0
  Licznik = Licznik + 1
  Application.StatusBar = „Konsolidacja pliku nr ” & Licznik
  Set Skor = Workbooks.Open(Folder & Plik)
  Set Ark = Skor.Sheets(„Cust_Late_Trades”)
  Range(„A1”).Select
  If Licznik = 1 Then
  Set Naglowki = Ark.Range(„A1”).CurrentRegion.Rows(1)
  Naglowki.Copy Skonsolidowany.Range(„A1”)
  Set KomDocel = Skonsolidowany.Range(„A2”)
  Else
  Set ZakresDocel = Skonsolidowany.Range(„A1”).CurrentRegion
  LW_Docel = ZakresDocel.Rows.Count
  Set KomDocel = Skonsolidowany.Cells(LW_Docel + 1, 1)
  End If
  Set Podzakres = Ark.Range(„A1”).CurrentRegion
  LW = Podzakres.Rows.Count
  LK = Podzakres.Columns.Count
  Set Podzakres = Range(Ark.Range(„A2”), Ark.Cells(LW, LK))
  Podzakres.Copy KomDocel
  Skor.Close False
  Plik = Dir
  Loop
  Skonsolidowany.Name = „Skonsolidowany” & StempelCzasowy
  Skonsolidowany.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
  Skonsolidowany.Range(„A1”).Select
  'Application.StatusBar = „Gotowy”
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox „Konsolidacja ” & Licznik & ” arkuszy zakonczona”, vbInformation, WERSJA
  End Sub

  Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), „_yyyymmdd_hhmmss”)
  End Function

  Function WskazFolder(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
  Wybrane = Okno.SelectedItems(1)
  If Right(Wybrane, 1) „\” Then
  WskazFolder = Wybrane & „\”
  Else
  WskazFolder = Wybrane
  End If
  End If
  End Function

  • Można napisać funkcję logiczną sprawdzającą czy dany arkusz istnieje (for each Ark in Worksheets…)
   Nazwać ją np JestArkusz(NazwaArkuszaDoSprawdzenia)
   I dopisać na całości if JestArkusz(NazwaArkuszaDoSprawdzenia) then…

 32. Mam pytanie w jaki sposób dokleić w ostatniej kolumnie nazwę pliku z którego były konsolidowane dane. Mam zestaw różnych arkuszy z nazwami departamentów i do dalszej analizy potrzebuję informacji z jakiego departamentu pochodzą dane. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

 33. Cześć, mam bardzo proste pytanie choć dla mnie skomplikowane na samym początku. Jak wpisać kod żeby zawsze rozpoczynały scalanie od komórki A3 zamiast komórki A1 w pierwszym arkuszu ? Baardzo dziękuję za pomoc!

  • Nie wiem dokładnie jak wygląda arkusz a to może mieć znaczenie
   Na początek spróbowałbym wszystkie wystąpienia A1 zmienić na A2 a A2 na A3 🙂
   No i poczytaj inne komentarze, tam ludzie mieli podobne problemy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *