Akademia VBA

czyli jak uzyskać władzę nad światem … danych

Pobieranie pliku ze strony WWW

Kategorie: Excel VBA — Darek Kolasa o 16:48, 12 Lis 2013

Można tego dokonać całkiem prosto:

 
Sub PobierzPlik()
Dim Link As String
Link = "http://serwer.pl/pliki/katalog.csv"
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Link, NewWindow:=True
End Sub

Usuwanie wybranych obiektów z kolekcji OLEObjects

Kategorie: Excel VBA — Dariusz Kolasa o 14:58, 10 Cze 2013

Jak się okazuje Excel nadaje się do wszystkiego :) Ostatnio troszeczkę pomogłem przy aplikacji, gdzie Excel występował w roli kontenera na różne pliki (może OneNote byłby tu lepszy?). W każdym razie był problem z usuwaniem grupy plików tego samego typu bez względu na wersję (dokładnie chodziło o pliki Worda). Sprawa okazała się dość prosta, po znalezieniu właściwości progID, zwracającej ślicznego stringa z nazwą i wersją aplikacji, np:
PowerPoint.Show.8
Word.Document.8
Word.Document.12
Excel.Sheet.8

W związku z tym wystarczyło użyć For Each .. Next dla kolekcji OLEObjects i użyć w warunku usuwania prostej funkcji tekstowej left:

Private Sub pUsun_Click()
  Dim OLEOb As Excel.OLEObject
 
  For Each OLEOb In ActiveSheet.OLEObjects
    If Left(OLEOb.progID, 4) = "Word" Then OLEOb.Delete
  Next
 
  Set OLEOb = Nothing
End Sub

Usuwanie duplikatów

Kategorie: Excel VBA,Office 2007,Office 2010 — Dariusz Kolasa o 22:13, 27 Mar 2013

Jedną z nowości w Excelu 2007/2010 jest narzędzie do usuwania duplikatów. Bardzo przydatne np do tworzenia słowników. We wcześniejszych wersjach ten efekt można było osiągnąć za pomocą opcji filtra zaawansowanego, co nie było bardzo proste i mało kto o tym wiedział. Nowego narzędzia Usuń duplikaty da się też użyć z poziomu kodu, np:

'---
ActiveSheet.UsedRange.Columns(10).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
'---

Transpozycja części kolumn zakresu

Kategorie: Excel VBA — Dariusz Kolasa o 14:20, 3 Paź 2012

Dzisiaj spory kawałek kodu. Aplikacja „Transpozycja części kolumn” naprawia błąd projektu tabelki, w której występuje grupa kolumn (np kolejne miesiące są nagłówkami kolumn). Zamienia ona te kolumny na dwie: Nagłówek i Wartość, odpowiednio wydłużając tabelkę przyległymi danymi. Taka tabelka dużo lepiej nadaje się do analizy…
Udanej transpozycji życzę :)

Option Explicit
 
Sub TranspozycjaCzesciKolumn()
 
  ' funkcjonalność:
  ' ===============
  ' Aplikacja zamienia zaznaczony zakres
  ' grupy kolumn w dwie kolumny - nagłówek i wartość,
  ' powtarzając dane przyległe
  ' dla każdego dokładanego wiersza.
  ' Wynik umieści w nowym arkuszu.
 
  ' założenia:
  ' ==========
  ' - zakres do transpozycji to końcowe kolumny tabeli
  '  wraz z nagłówkami (ma nagłówki!)
  ' - nazwy nagłówków kolumn docelowych
  '  to stałe NAGLOWEK i WARTOSC
  '  (można sobie zmienić ich wartość)
  ' - nie sprawdzamy, czy wynik zmieści się w arkuszu
 
  Const WERSJA As String = "Transpozycja części kolumn v.1.0 (Akademia-VBA.pl)"
  Const NAGLOWEK As String = "NAGŁÓWEK"
  Const WARTOSC As String = "WARTOŚĆ"
 
  Dim NazwaKolumny As String
  Dim ZakresTranspozycji As Range
  Dim ZakresPowtarzany As Range
  Dim ZakresCalkowity As Range
  Dim LW As Long, LK As Long, RoznicaK As Long, K As Long
  Dim LW_Wart As Long, W As Long
  Dim Ark As Worksheet
  Dim ZakresPowtarzany_BN As Range
  Dim KomNaglowkowa As Range, ZakresWartosci As Range
  Dim PoczNaglowki As Range, PoczWartosci As Range
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  Set ZakresTranspozycji = Application.InputBox( _
    Prompt:="Podaj zakres kolumn do transpozycji (z nagłówkami)", _
    Title:=WERSJA, _
    Type:=8)
  LW = ZakresTranspozycji.Rows.Count
  LK = ZakresTranspozycji.Columns.Count
  Set ZakresCalkowity = ZakresTranspozycji.CurrentRegion
  RoznicaK = ZakresCalkowity.Columns.Count - LK
  Set ZakresPowtarzany = _
    ZakresCalkowity.Resize(LW, RoznicaK)
  ZakresPowtarzany.Interior.ColorIndex = 34
  ZakresTranspozycji.Interior.ColorIndex = 36
  Set Ark = Sheets.Add()
  Ark.Name = "Transpozycja" & StempelCzasowy
  ZakresPowtarzany.Copy Ark.Range("A1")
  Set ZakresPowtarzany_BN = _
    ZakresBezNaglowka(Ark.Range("A1").CurrentRegion)
  ZakresPowtarzany_BN.Interior.ColorIndex = 37
  LW_Wart = ZakresPowtarzany_BN.Rows.Count
  Set PoczNaglowki = Ark.Cells(1, RoznicaK + 1)
  PoczNaglowki = NAGLOWEK
  Set PoczWartosci = Ark.Cells(1, RoznicaK + 2)
  PoczWartosci = WARTOSC
  For K = 1 To LK
    Set KomNaglowkowa = ZakresTranspozycji.Cells(1, K)
    Set ZakresWartosci = _
      ZakresBezNaglowka(ZakresTranspozycji.Columns(K))
    For W = 1 To LW_Wart
      KomNaglowkowa.Copy PoczNaglowki.Offset(W, 0)
    Next
    Set PoczNaglowki = PoczNaglowki.Offset(LW_Wart, 0)
    ZakresWartosci.Copy PoczWartosci.Offset(1, 0)
    Set PoczWartosci = PoczWartosci.Offset(LW_Wart, 0)
    If K = LK Then Exit For
    ZakresPowtarzany_BN.Copy _
      ZakresPowtarzany_BN.Offset(LW_Wart * K, 0)
  Next
 
  Exit Sub
Obsluga:
  If Err = 424 Then
    MsgBox "Należy zaznaczyć zakres kolumn do transpozycji", _
      vbExclamation, WERSJA
  Else
    MsgBox Err & ". " & Err.Description, vbCritical, WERSJA
  End If
End Sub
 
Function ZakresBezNaglowka(Zakres As Range) As Excel.Range
 
  Dim LW As Long, LK As Long
 
  LW = Zakres.Rows.Count
  LK = Zakres.Columns.Count
  Set ZakresBezNaglowka = _
    Range(Zakres.Cells(2, 1), Zakres.Cells(LW, LK))
 
End Function
 
Function StempelCzasowy() As String
  StempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
End Function

Sprawdzenie dostępności pliku

Kategorie: Access VBA,Excel VBA,Office VBA,Ogólne,Podstawy VBA — Dariusz Kolasa o 1:11, 19 Lip 2012

Czasem chcielibyśmy wiedzieć, czy plik na którym chcemy wykonać jakąś operację, jest dla nas dostępny. Np gdy jest otwarty przez innego użytkownika próba jego użycia może powodować błąd. Ponadto wcześniej należy sprawdzić czy dany plik w ogóle istnieje. Można to sprawdzić przy pomocy poniższych funkcji:

Sub TestFunkcji()
  Const NAZWA_PLIKU As String = "C:\EX04\Baza.xls"
  If BrakPliku(NAZWA_PLIKU) Then Exit Sub
  If PlikNiedostepny(NAZWA_PLIKU) Then Exit Sub
  MsgBox "Plik jest dostępny, można coś z nim robić ;)", vbInformation
End Sub
 
Function PlikNiedostepny(NazwaPliku As String) As Boolean
  Dim NrPliku As Long
 
  On Error GoTo Obsluga
 
  NrPliku = FreeFile()
  Open NazwaPliku For Binary Access Read Write Lock Read Write As #NrPliku
  Close #NrPliku
  Exit Function
Obsluga:
  Select Case Err
  Case 70
    MsgBox "Plik jest obecnie otwarty przez inny proces", vbExclamation
  Case Else
    MsgBox "Przy próbie otwarcia pliku zgłaszany jest błąd: " _
      & Err & " - " & Err.Description, vbCritical
  End Select
  PlikNiedostepny = True
End Function
 
Function BrakPliku(PelnaNazwaPliku As String) As Boolean
  If Dir(PelnaNazwaPliku) = "" Then
    MsgBox "Brak pliku", vbCritical, WERSJA
    BrakPliku = True
  End If
End Function

Generowanie Tabel Przestawnych – Excel 2007/2010

Kategorie: Excel VBA,Office 2007,Office 2010,Problemy z Office — Dariusz Kolasa o 10:37, 6 Kwi 2012

Generując tabelę przestawną z poziomu kodu pod Excelem 2003 można było jako argumentu Source metody tworzącej PivotCache podać dowolny poprawnie zdefiniowany obiekt Range, np CurrentRegion lub UsedRange. Podobnie rzecz ma się pod Excelem 2007/2010 (pamiętajmy tylko o użyciu metody PivotCaches.Create zamiast PivotCaches.Add). Niestety okazuje się, że w momencie gdy obiekt Range ma liczbę wierszy przekraczającą 65 536 (co teoretycznie nie powinno być problemem pod Excelem 2007/2010) metoda generuje błąd nr 13 Type mismatch :( Rozwiązaniem (niezbyt eleganckim ale innego chyba nie ma) tego problemu jest użycie zamiast obiektu Range klasycznego stringa R1C1 z tymże zakresem:

  Dim OstW As Long
  Dim OstK As Long
  Dim strZakres As String
  Dim PC as PivotCache
 
  OstW = Cells(ArkDane.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  OstK = Cells(1, ArkDane.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  strZakres = "R1C1:R" & OstW & "C" & OstK
  Set PC = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create( _
    SourceType:=xlDatabase, _
    SourceData:=strZakres, _
    Version:=xlPivotTableVersion14)

Przy okazji możemy zapoznać się z powszechnie znanymi wyrażeniami zwracającym nr ostatniego wiersza i ostatniej kolumny w zakresie danych

Przykład bazuje na stronie z MS Answers: http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2010-customize/pivotcache-type-mismatch-error-when-65536-rows/0827889e-b671-e011-8dfc-68b599b31bf5?msgId=4e3a2b20-7a72-e011-8dfc-68b599b31bf5

Funkcja do liczenia stażu w latach – PelneLata

Kategorie: Excel VBA,Office VBA — Dariusz Kolasa o 20:48, 28 Mar 2012

Generalnie robi to samo co excelowa DATA.RÓŻNICA ale jest łatwiejsza w użyciu, bo nie trzeba podawać interwału, no i podpowiada nazwy argumentów

Function PelneLata(DataPocz As Date, DataKon As Date) As Long
  '----------------------------------------------
  ' Mam nadzieję, że robi to samo co
  ' DATA.RÓŻNICA ale za to podpowiada argumenty :)
  '----------------------------------------------
  Dim RokPocz As Long, MiesPocz As Long, DzienPocz As Long
  Dim RokKon As Long, MiesKon As Long, DzienKon As Long
 
  If DataKon <= DataPocz Then
    PelneLata = 0
    Exit Function
  End If
 
  RokPocz = Year(DataPocz)
  RokKon = Year(DataKon)
  MiesPocz = Month(DataPocz)
  MiesKon = Month(DataKon)
  DzienPocz = Day(DataPocz)
  DzienKon = Day(DataKon)
 
  PelneLata = RokKon - RokPocz
  If MiesPocz > MiesKon Then
    PelneLata = PelneLata - 1
    Exit Function
  End If
  If MiesKon = MiesPocz Then
    If DzienPocz > DzienKon Then PelneLata = PelneLata - 1
  End If
End Function

Bezpieczne wyłączenie odświeżania ekranu

Kategorie: Excel VBA,Podstawy VBA — Dariusz Kolasa o 1:23, 1 Lut 2012

Większość programistów VBA wie o tym, że aby przyspieszyć wykonanie procedury warto wyłączyć odświeżanie ekranu. Ma to kluczowe znaczenie np. przy generowaniu złożonych wykresów.
[cc lang=”vb”] Application.ScreenUpdating = False [/cc]
Ale już nie każdy potrafi napisać kod gwarantujący przywrócenie odświeżania. Brak odświeżania może drogo kosztować…
Należy to zrobić w sekcji czyszczenia obsługi błędów, wtedy wykona się zawsze, nawet po błędzie.

Sub GenerujWykres()
  'jakieś deklaracje
  On Error GoTo Obsluga
  Application.ScreenUpdating = False
  'jakiś kod
Czyszczenie:
  On Error Resume Next
  'jakieś inne sprzątanie
  Application.ScreenUpdating = True
  Exit Sub
Obsluga:
  MsgBox Err.Description
  Resume Czyszczenie
End Sub

Oczywiście w ten sposób powinniśmy obsłużyć wszystkie inne niebezpieczne zmiany dokonane przez aplikację na maszynie użytkownika

Nazwa pliku z pełnej ścieżki

Kategorie: Excel VBA,Office VBA,Uniwersalne VBA — Dariusz Kolasa o 14:35, 6 Lis 2011

Czasem potrzebujemy samej nazwy pliku a mamy w zmiennej pełną ścieżkę. Oczywiście sprawa jest prosta ale lepiej mieć pod ręką stosowną funkcję:

Function NazwaPlikuZeSciezki(Sciezka As String) As String
  Dim OstatniUkosnik As Long
  OstatniUkosnik = InStrRev(Sciezka, "\")
  NazwaPlikuZeSciezki = Mid(Sciezka, OstatniUkosnik + 1)
End Function

Jak z VBA wywołać okno dialogowe do pobrania nazwy pliku od użytkownika

Kategorie: Excel VBA,Office VBA,Uniwersalne VBA — Dariusz Kolasa o 12:39, 21 Lip 2011

Pod Excelem można to zrobić na dwa sposoby:
Korzystając z biblioteki Office (funkcja bardzo podobna do WskazFolder):

Function WskazPlik(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
    WskazPlik = Okno.SelectedItems(1)
  End If
End Function

Lub korzystając z metody Excela:

Function WskazPlik_MetodaExcel() As String
  WskazPlik_MetodaExcel = Excel.Application.GetOpenFilename()
End Function

Pierwsza funkcja jest nieco bardziej skomplikowana ale bardziej uniwersalna, druga jest skrajnie prosta i nie wymaga niczego poza Excelem. Oczywiście obie można rozbudować o możliwość filtrowania plików…

W komentarzach znajduje się dyskusja na temat konstrukcji wiążącej With..End With

« Późniejsze wpisyWcześniejsze wpisy »