Akademia VBA

czyli jak uzyskać władzę nad światem … danych

Jak załadować nazwy kwerend do listy na formularzu

Kategorie: Access VBA — Dariusz Kolasa o 16:45, 22 Cze 2010

Czasem chcemy aby użytkownik mógł wygodnie wskazać nazwę kwerendy, np aby użyć jej jako parametru metody transport arkusza. Aby poniższy kod zadział:

 • Na formularzu musi znajdować się kontrolka typu Pole listy.
 • Musi się nazywać ListaKwerend.
 • Procedura musi być umieszczona w module formularza.

Procedura zostanie wywołana automatycznie na starcie formularza dzięki wywołaniu jej na zdarzeniu Load formularza. Bardzo podobnie możemy załadować nazwy tabel

Private Sub Form_Load()
  LadujListeKwerend
End Sub
 
Sub LadujListeKwerend()
  Dim db As DAO.Database
  Dim kw As DAO.QueryDef
 
  ListaKwerend.RowSourceType = "Value List"
  ListaKwerend.RowSource = ""
 
  Set db = CurrentDb
  For Each kw In db.QueryDefs
    ListaKwerend.AddItem kw.Name
  Next
 
  Set db = Nothing
  Set kw = Nothing
End Sub

Jak załadować nazwy tabel do listy na formularzu

Kategorie: Access VBA — Dariusz Kolasa o 16:25, 22 Cze 2010

Czasem chcemy aby użytkownik mógł wygodnie wskazać nazwę tabeli, np aby użyć jej jako parametru metody transport arkusza. Aby poniższy kod zadział:

 • Na formularzu musi znajdować się kontrolka typu Pole listy.
 • Musi się nazywać ListaTabel.
 • Procedura musi być umieszczona w module formularza.

Procedura zostanie wywołana automatycznie na starcie dzięki wywołaniu jej na zdarzeniu Load formularza. Bardzo podobnie możemy załadować nazwy kwerend. Dodatkowo procedura nie wyświetla tabel systemowych (ich nazwy zaczynają się na „MSys”)

Private Sub Form_Load()
  LadujListeTabel
End Sub
 
Sub LadujListeTabel()
  Dim db As DAO.Database
  Dim tb As DAO.TableDef
 
  ListaTabel.RowSourceType = "Value List"
  ListaTabel.RowSource = ""
 
  Set db = CurrentDb
  For Each tb In db.TableDefs
    If Left(tb.Name, 4) <> "MSys" Then
      ListaTabel.AddItem tb.Name
    End If
  Next
 
  Set db = Nothing
  Set tb = Nothing
 
End Sub

Jak dopisać rekord w tabeli z poziomu VBA

Kategorie: Access VBA — Dariusz Kolasa o 23:57, 12 Cze 2010

Można to zrobić z użyciem rekordsetu DAO. Oczywiście aby kod zadziałał potrzebna jest tabela „tbOsoby” z polami „Imie” i „Nazwisko”

Sub DodajRekord()
 
  Dim db As DAO.Database
  Dim rs As DAO.Recordset
 
  Set db = CurrentDb
  Set rs = db.OpenRecordset("tbOsoby")
 
  rs.AddNew
  rs!Imie = "Jan"
  rs!Nazwisko = "Kowalski"
  rs.Update
 
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  Set db = Nothing
 
End Sub

Jak dopisać rekord na formularzu z poziomu VBA?

Kategorie: Access VBA — Dariusz Kolasa o 18:01, 9 Cze 2010

Może to być potrzebne np przy pobieraniu danych z jakiegoś pliku. Jeżeli jest w tym momencie aktywny odpowiedni formularz (czyli taki na którym są pola tekstowe o nazwach „Imie” i „Nazwisko”), to możemy od razu zapisać pobrane dane. Procedura jest wyzwalana po kliknięciu przycisku o nazwie „przyciskDopiszRekord”, który także musi się znaleźć na formularzu.

Private Sub przyciskDopiszRekord_Click()
  Dim strImie As String, strNazwisko As String
 
  'testowe pobranie danych 
  strImie = InputBox("Podaj imię")
  strNazwisko = InputBox("Podaj nazwisko")
 
  'ustawienie się na nowym rekordzie
  DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
 
  'wpisanie wartości do pól
  Me.Imie = strImie
  Me.Nazwisko = strNazwisko
 
  'zapisanie rekordu na fm
  DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
End Sub
« Późniejsze wpisy